logo TYPET
GR | EN | FR

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Συνεργασία με εταιρεία ανάληψης έργου μεταφοράς, πλυσίματος, στεγνώματος, σιδερώματος Ιματισμού & Στολών προσωπικού ΤΥΠΕΤ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό  με κλειστές προσφορές (οικονομικές & τεχνικές), για τη συνεργασία με εταιρεία που θα αναλάβει τη μεταφορά, το πλύσιμο, το στέγνωμα, και το σιδέρωμα του ιματισμού και των στολών του Ιατρικού-Νοσηλευτικού προσωπικού της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον, του Οδοντιατρικού Κέντρου καθώς και των ιατρείων της κυριότητας του ΤΥΠΕΤ όπως οι  συνημμένοι Πίνακες και Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις που καταγράφονται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Σκοπός του έργου είναι η  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ,ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ  ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΤΟΛΩΝ» και αφορά Ιατρικό, Παραϊατρικό, Νοσηλευτικό  Προσωπικό που εργάζεται στις εγκαταστάσεις του ΤΥΠΕΤ στη Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον, στο Οδοντιατρικό Κέντρο και στα Ιατρεία του επί της οδού Σοφοκλέους 15 στο κέντρο της Αθήνας. 

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 11 Μαρτίου 2020  και ώρα 15:00.

Τρόπος Παράδοσης Προσφορών
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στη διεύθυνση: ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΥΠΕΤ), Σοφοκλέους 15 (1ος όροφος) Γραφείο Πρωτοκόλλου, 105 52 Αθήνα, με τους εξής τρόπους:

 1. Με απευθείας κατάθεση στον τόπο παράδοσης, όπως ορίζεται πιο πάνω.
  2. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.
  3. Μέσω COURIER.
  Στις περιπτώσεις (2) και (3) το ΤΥΠΕΤ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

Οδηγίες
Στον σφραγισμένο φάκελο που θα κατατεθεί πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση: «Διαγωνισμός  για μεταφορά, πλύσιμο, στέγνωμα, σιδέρωμα του Ιματισμού και των στολών του ιατρικού, παραϊατρικού, νοσηλευτικού  προσωπικού ΤΥΠΕΤ».

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) επί μέρους σφραγισμένοι φάκελοι με όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:

 • Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» εντός του οποίου τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά (πρωτότυπα).
 • Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» μέσα στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά. Επίσης μπορεί να κατατεθεί πελατολόγιο της εταιρείας με τις κυριότερες συνεργασίες της.
 • Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» μέσα στον οποίο τοποθετείται αναλυτικά η Οικονομική Προσφορά. Η προσφορά πρέπει να είναι σαφής, να εκφράζεται σε ευρώ και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ.

Όλοι οι φάκελοι πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Ως «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν τα εξής:

 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης τελευταίου 6μήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης όλων των παραπάνω περιπτώσεων.
 2. Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή όπου προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 3. Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή όπου προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 5. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (2) & (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδονται και τα σχετικά πιστοποιητικά.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων και τεχνικών προδιαγραφών επικυρωμένη.  

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο ΤΥΠΕΤ με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Επίσης θα απορρίπτεται προσφορά ως απαράδεκτη και σε κάθε μία των κάτωθι περιπτώσεων:

 • Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού
 • Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών
 • Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές
 • Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του αντικειμένου του Διαγωνισμού.
Η κάθε συμμετέχουσα εταιρεία στον διαγωνισμό, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Οι ποσότητες που αναφέρονται στους πίνακες ιματισμού και στολών είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Το ΤΥΠΕΤ δύναται να μεταβάλλει αυτές τις ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες του και τη λειτουργία των χώρων του.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος από το ΤΥΠΕΤ με τους ίδιους όρους.

Το ΤΥΠΕΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

Αρμόδιοι για πληροφορίες - διευκρινίσεις  ανά εγκατάσταση είναι οι:

α) κ. Ηλίας Παπασταμάτης, Προϊστάμενος Τμήματος Ξενοδοχειακής Υποστήριξης της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον, δ/νση Θερειανού 4-6, Αθήνα, τ: 210 334 9464.

β) κ. Ζωή Δαμάσκου, Προϊσταμένη Εξωτερικών Ιατρείων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δ/νση Σοφοκλέους 15 (6ος όροφος) Αθήνα, τ: 210 334 9508 και

γ) κ. Εμμανουήλ Ζωγράφος, Υπεύθυνος Προμηθειών Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης, δ/νση Αρμένη Βράιλα 4, Αθήνα, τ: 210 334 9290.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786267 readPage -> done PID: 1786251 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=737 START NOW