logo TYPET
GR | EN | FR

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση φύλαξης κτηρίων του ΤΥΠΕΤ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τη φύλαξη των κτηρίων των εγκαταστάσεών του στην Αθήνα και ειδικότερα:

 1. Για το κτήριο της Κλινικής, Θερειανού 4, περιοχής Πεδίου Άρεως, εργαζόμενος ασφαλείας θα ελέγχει και θα επιτηρεί την είσοδο - έξοδο και τους ορόφους της Κλινικής η οποία λειτουργεί σε 24ωρο βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπροσθέτως, θα ελέγχει σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα με πεζές περιπολίες τα κτήρια: α) των ιατρείων, Θερειανού 6 β) του Οδοντιατρικού Κέντρου, Αρμ. Βράιλα 4 γ) του χώρου Ιματισμού, Θερειανού 8 και δ) της Λεωφ. Αλεξάνδρας 21, όταν είναι κλειστά και δεν λειτουργούν, Δευτέρα έως Παρασκευή  22:00 - 06:00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για Σάββατο, Κυριακή και αργίες.
 2. Για το κτήριο των ιατρείων, Θερειανού 6, εργαζόμενος ασφαλείας θα ελέγχει και θα επιτηρεί την είσοδο - έξοδο και τους ορόφους του κτηρίου για το διάστημα 06:00-22:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.
 3. Για το κτήριο του Οδοντιατρικού Κέντρου, Αρμένη Βράιλα 4, εργαζόμενος ασφαλείας θα ελέγχει και θα επιτηρεί την είσοδο - έξοδο και τους ορόφους του κτηρίου για τα διαστήματα 07:30 - 20:00, Δευτέρα έως Παρασκευή.
 4. Για το κτήριο της Κλινικής, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 21, ένας εργαζόμενος ασφαλείας θα ελέγχει και θα επιτηρεί την είσοδο - έξοδο και τους ορόφους του κτηρίου για το διάστημα 08:30-16:30, Δευτέρα έως Παρασκευή.
 5. Για το κτήριο του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15, ένας εργαζόμενος ασφαλείας θα ελέγχει και θα επιτηρεί την είσοδο - έξοδο για το διάστημα 07:00 – 14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή.
 6. Για περιπτώσεις επί πρόσθετης φύλαξης του συγκροτήματος που τυχόν ζητηθούν από την Δ/νση του Υγείας Μέλαθρον, η οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους, πρέπει να αναγράφει το κόστος αποζημίωσης ανά ώρα (για όλο το 24ωρο) που θα καταβάλει το Ταμείο,  για καθημερινές, αργίες και Σαββατοκύριακα.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ επί της οδού Σοφοκλέους 15, στον 1ο όροφο, έως την Παρασκευή  28.05.2021 και ώρα 14:30. Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Κυρίως φάκελος» όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής στοιχεία:

 • Προς: ΤΥΠΕΤ
 • Προσφορά για: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων στην Αθήνα»
 • Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού
 • Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:

 1. Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής μέσα στον οποίο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 2. Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη Τεχνική προσφοράμέσα στον οποίο τοποθετείται η Τεχνική Προσφορά.
 3. Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη Οικονομική προσφοράμέσα στον οποίο τοποθετείται η Οικονομική Προσφορά.

Και οι τρεις φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φάκελου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Οι Έλληνες πολίτες:

1.1    Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
1.2    Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
1.3    Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των πιο πάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό
1.4    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
1.5    Ειδική άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1 του Ν. 2518/1997 “Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτού και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο 3707/08.
1.6    Έγκριση του σχεδίου Στολής, σύμφωνα με τον Νόμο.
1.7    Άδεια εργασίας του προσωπικού που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο ΤΥΠΕΤ.
1.8    Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσφέρει όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες της προκήρυξης και να το δηλώνει επίσημα.
1.9    Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης εν ισχύ.
1.10    Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας.
1.11    Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86:

•    Ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.
•    Η προσφορά είναι απόλυτα σαφής στην Ελληνική γλώσσα και ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.

 1. Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:

2.1    Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

2.2      Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ’ αριθμόν 1.2 και 1.3 περιπτώσεις (παράγραφος για Έλληνες πολίτες).

2.3    Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες διεπαγγελματικές οργανώσεις.

 1. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
 • Όλα τα πιο πάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2. Στην προκειμένη περίπτωση το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή το ισοδύναμο έγγραφο θα αφορά στον διαχειριστή ή τον υπεύθυνο του Νομικού Προσώπου.  
 1. Οι συνεταιρισμοί:
 • Όλα τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 και 3.
 • Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόμιμα ο συνεταιρισμός.
 1. Οι ενώσεις παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
 • Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
 • Η προσφορά τους υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
 • Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
 • Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
 • Εάν η πιο πάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
 • Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από το ΤΥΠΕΤ.
 • Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντος υπηρεσίες, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

 

Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα είναι νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Όλα τα πιστοποιητικά συμμετοχής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (σε δύο αντίγραφα) τοποθετούνται σε φάκελο.

 • Η προσφορά θα πρέπει να έχει χρονική ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 • Η προσφερόμενη τιμή θα είναι μηνιαία. Θα αφορά καθαρό ποσό πλέον ΦΠΑ.
 • Η τιμή προσφοράς είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της παράτασης αυτής.
 • Αποκλείεται αναθεώρηση τιμής κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 1. Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της φυσιογνωμίας του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό με τις δραστηριότητες του.
 2. Πελατολόγιο που αποδεικνύεται από συστατικές επιστολές.
 3. Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να αντιμετωπίσει το έργο.
 4. Πληροφορίες για την τεχνική υποδομή του.
 5. Να κατατεθεί πλάνο σε μηνιαία βάση με συγκεκριμένο αριθμό εφόδων που θα γίνονται στους χώρους του ΤΥΠΕΤ από τον επόπτη ασφαλείας της εταιρείας.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

 • Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή.
 • Η διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα επιλεγεί, θα είναι ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης αυτής εκ μέρους του ΤΥΠΕΤ για άλλο ένα (1) έτος.
 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του προϋπολογιζόμενου συμβατικού τιμήματος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ

Το προσωπικό της εταιρείας θα πρέπει να είναι:

 • Άριστα εκπαιδευμένο και ικανό.
 • Κάτοχος απαιτούμενης άδειας εργασίας.
 • Μόνιμο και όχι ευκαιριακό.
 • Σωματικά αρτιμελές.

και να διαθέτει:

 • Άδεια εργασίας από την Ελληνική Αστυνομία.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Κανονική αναλογία ύψους - βάρους.
 • Σωματική αρτιμέλεια.
 • Στολή με διακριτικά, καθαρή και σιδερωμένη, ο ίδιος να είναι καθαρός και ευπρεπής. να φέρει ως εξοπλισμό ασύρματη συσκευή επικοινωνίας ή κινητό τηλέφωνο, φακό, σφυρίχτρα.
 • Ευγενική συμπεριφορά.

Καθήκοντα προσωπικού

Το προσωπικό θα πρέπει να:

 • Προσέρχεται στην εργασία του 10 λεπτά νωρίτερα του ωραρίου του για ενημέρωση.
 • Ενεργεί πλήρη έλεγχο του κτηρίου και των εγκαταστάσεων.
 • Ελέγχει την καλή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.
 • Ελέγχει την καλή λειτουργία των θυρών, παραθύρων και εξόδων κινδύνου από τις οποίες κρατά τα κλειδιά.
 • Εκτελεί περιπολίες στους χώρους.
 • Παρέχει πληροφορίες στους εισερχόμενους.
 • Ελέγχει τους εισερχόμενους στον χώρο.
 • Ελέγχει τις αποσκευές (όταν δοθεί εντολή).
 • Απομακρύνει ταραχοποιούς.
 • Απαγορεύει την είσοδο σε επαίτες, πλανόδιους πωλητές.
 • Ενεργεί και εξωτερικό έλεγχο των κτηρίων.
 • Τηρεί την τάξη.
 • Διαπιστώνει την ύπαρξη προβλημάτων και επεμβαίνει άμεσα.
 • Ελέγχει τους χώρους μετά την απομάκρυνση των επισκεπτών.
 • Ελέγχει τους χώρους μετά την απομάκρυνση των υπαλλήλων.
 • Αφού εκπαιδευτεί στον χειρισμό του τηλεφωνικού κέντρου, καλύπτει τα διαλείμματα των τηλεφωνητών σε έκτακτες περιπτώσεις που θα του ζητηθεί.
 • Έχει την ευθύνη για την απομάκρυνση των επισκεπτών, σύμφωνα με το ισχύον ωράριο του επισκεπτηρίου της Κλινικής.
 • Σε περίπτωση έκτακτης μεγάλης βλάβης και εφόσον είναι αδύνατη η αποκατάσταση αυτής, ειδοποιεί τόσο τον Κεντρικό Σταθμό, όσο και τους αρμόδιους υπαλλήλους που του έχουν υποδειχθεί, καθώς και την αρμόδια δημόσια αρχή εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο (πχ Πυροσβεστική, Αστυνομία).

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις και για την επίσκεψη των χώρων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Νικόλαο Αντωνίου, Δ/ντή Ανθρώπινων Πόρων & Διοικητικής Υποστήριξης ΤΥΠΕΤ, στο τηλέφωνο 210 3349513.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786242 readPage -> done PID: 1786249 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=908 START NOW