logo TYPET
GR | EN | FR

Φαρμακευτική Πολιτική ΤΥΠΕΤ

Το ΤΥΠΕΤ, στο πλαίσιο των συνεχόμενων προσπαθειών του για παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για τα μέλη του αλλά και της ταυτόχρονης εξασφάλισης της βιωσιμότητάς του, προχωρά σε μία σειρά σημαντικών αλλαγών στη φαρμακευτική πολιτική του.

Με γνώμονα και στόχο πάντα τόσο την βέλτιστη και απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών, αλλά και της κατάλληλης φαρμακευτικής φροντίδας στα μέλη του, όσο και την αδήριτη ανάγκη εξοικονόμησης πόρων, το ΤΥΠΕΤ προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

α. Νέα τιμή αποζημίωσης φαρμάκων

Από την 1η Οκτωβρίου 2020 ισχύει η εφαρμογή αποζημίωσης φαρμάκων βάσει της τιμής αποζημίωσης του καταλόγου της θετικής λίστας του ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα, οι τιμές αποζημίωσης και οι συμμετοχές των ασθενών θα εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, ώστε να τα γνωρίζει ο ιατρός, ο ασθενής και ο φαρμακοποιός κατά τη συνταγογράφηση και εκτέλεση της συνταγής.

Έτσι, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα επιλογής φαρμάκου με τη δραστική ουσία που έχει συνταγογραφηθεί, στο οποίο ο ίδιος θα έχει τη μικρότερη συμμετοχή.

Η νέα πολιτική του ΤΥΠΕΤ στηρίζεται στη δικαιότερη κατανομή των πόρων του Ταμείου στα μέλη του, καθώς οι πόροι του δεν είναι απεριόριστοι και θα πρέπει να κατανέμονται πάντα με γνώμονα την πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων, με τον καλύτερο τρόπο.

Η νέα φαρμακευτική πολιτική αφορά στο μεγαλύτερο μέρος της, στη στροφή της εξωτερικής συνταγογράφησης του ΤΥΠΕΤ κατά 100% προς τα γενόσημα φάρμακα.

Τα γενόσημα φάρμακα είναι ίδιας θεραπευτικής αξίας με τα πρωτότυπα φάρμακα, καθώς περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, γεγονός που συνεπάγεται και ίδια θεραπευτικά αποτελέσματα.

Τα γενόσημα φάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως από όλα τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, ως αποτελεσματικές λύσεις, έναντι των ακριβότερων πρωτότυπων φαρμάκων που έληξαν οι πατέντες της αποκλειστικής εμπορικής τους διανομής από τις εταιρείες που τα δημιούργησαν.

Το ΤΥΠΕΤ προτρέπει τα μέλη του στη χρήση γενόσημων φαρμάκων, με σκοπό τη χαμηλότερη ατομική επιβάρυνσή τους αλλά και τη χαμηλότερη χρέωση του Ταμείου. Το ΤΥΠΕΤ επιτρέπει στα μέλη που επιθυμούν την αγορά πρωτότυπων φαρμάκων, επισημαίνοντας όμως ότι τη διαφορά χρέωσης έναντι των γενοσήμων πρέπει να την καλύπτουν οι ίδιοι, δεδομένου ότι δεν πρέπει να επιβαρύνονται με αυτή τη δαπάνη τα υπόλοιπα μέλη από τους συνολικούς πόρους του Ταμείου.

Το ΤΥΠΕΤ αποζημιώνει με το ίδιο ακριβώς ποσοστό το επιδιωκόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τους ασφαλισμένους του, χωρίς αλλαγή στον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών. Προχωρά δηλαδή στον απαιτούμενο εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, ώστε οι πόροι του να μη συντηρούν την κερδοφορία των φαρμακευτικών εταιρειών, σε βάρος του Ταμείου και μάλιστα για ίδιο με τα γενόσημα φάρμακα θεραπευτικό αποτέλεσμα.

β. Εφαρμογή περιορισμού επαναλαμβανόμενης συνταγογράφησης βάσει δοσολογίας

Από τις 27 Μαΐου 2020 ισχύει η εφαρμογή περιορισμού της επαναλαμβανόμενης συνταγογράφησης, βάσει της δοσολογίας που απαιτείται, για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των μελών.

Η παραπάνω εφαρμογή αποσκοπεί στη μείωση ή/και στον αποκλεισμό συνταγογράφησης φαρμάκων για τα οποία, βάσει δοσολογίας, έχει ήδη εκδοθεί συνταγή προς τους ασφαλισμένους.

Η συγκεκριμένη διαδικασία όχι μόνο δεν επηρεάζει τη φαρμακευτική αγωγή των ασφαλισμένων, αλλά απεναντίας, παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα του ασφαλισμένου στον ιατρό, στον οποίο εξασφαλίζει ένα επιπλέον εργαλείο ώστε να αποφεύγεται η υπερσυνταγογράφιση που δεν είναι ωφέλιμη για τον ασφαλισμένο, ενώ κατά κανόνα, λειτουργεί σε βάρος του ΤΥΠΕΤ και τελικά η άσκοπη φαρμακευτική επιβάρυνση, σε βάρος του συνόλου των ασφαλισμένων.

γ. Χειρόγραφες Συνταγές φαρμάκων

Από την 1η Αυγούστου 2020 δεν επιτρέπεται η αποδοχή χειρόγραφων συνταγών φαρμάκων (πλην των χειρόγραφων συνταγών γαληνικών σκευασμάτων και εμβολίων απευαισθητοποίησης που δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν αυτή τη στιγμή ηλεκτρονικά για κανένα ασφαλιστικό Ταμείο μέσω ΗΔΙΚΑ).

Η μη χρήση χειρόγραφων συνταγών επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο και την αρτιότερη απεικόνιση της φαρμακευτικής δαπάνης.

δ. Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης

Τις επόμενες ημέρες θα ενημερωθεί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος σχετικά με την έναρξη της εφαρμογής των Φαρμακευτικών Πρωτοκόλλων από το ΤΥΠΕΤ και από τη στιγμή της ενημέρωσής του, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα θα παραμείνουν ανοιχτά για 8 μήνες (και μετά θα κλειδώσουν) με σκοπό να τοποθετηθούν οι ασθενείς από τους ιατρούς τους στα αντίστοιχα στάδια που βρίσκονται, ανάλογα με τις θεραπευτικές τους ανάγκες.

Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης είναι προκαθορισμένα βήματα που πρέπει να ακολουθεί το ιατρικό προσωπικό της χώρας στη θεραπεία των ασθενειών, τα οποία προκύπτουν από τις σύγχρονες διεθνείς ιατρικές πρακτικές για τη βέλτιστη αντιμετώπιση της κάθε ασθένειας. Ειδικότερα, οι ιατροί θα πρέπει πριν συνταγογραφήσουν κάποια φάρμακα, να τηρούν µία προκαθορισμένη σειρά στη θεραπεία με βάση τα συγκεκριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, καθώς και συγκεκριμένες οδηγίες.

Η εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων αφορά οδηγίες σωστής συνταγογράφησης και βέλτιστης κλινικής πρακτικής και αποτελεί εργαλείο αναφοράς για τις θεραπευτικές αποφάσεις των ιατρών. Επιπρόσθετα λειτουργεί ως εργαλείο ελέγχου της ορθολογικής χρήσης των φαρμάκων, με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον ασθενή αλλά και τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

Μέσω της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθίσταται εφικτή και η ιατρική αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος των φαρμακευτικών σκευασμάτων, ώστε όταν απαιτείται, μετά την αξιολόγηση, να εγκρίνεται η αποζημίωση σε σκεύασμα διαφορετικό από αυτό που προβλέπεται στη θετική λίστα φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ. Με άλλα λόγια, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα εξασφαλίζουν στους ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ τη βέλτιστη φροντίδα της υγείας τους, χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς ως προς τη θεραπευτική δυνατότητα των φαρμάκων.

ε. Συνταγογράφηση φαρμάκων έμμεσων μελών με συμπληρωματική ασφάλιση

Με γνώμονα την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας στα έμμεσα μέλη με συμπληρωματική ασφάλιση, το ΤΥΠΕΤ -μέσω των ιατρών του- θα συνεχίσει να παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων των έμμεσων μελών με συμπληρωματική ασφάλιση, εφαρμόζοντας όμως πλήρως τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών του ΤΥΠΕΤ, όπως ακριβώς προβλέπεται, χωρίς καμία απόκλιση από τη σωστή εφαρμογή του.

στ. Πρόσθετες ενέργειες

Σε συνέχεια των παραπάνω ενεργειών, το ΤΥΠΕΤ, με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσώπου σε θέματα υγείας, στη θέση της Διεύθυνσης του Τομέα Παροχών Υγείας και τη συνδρομή της Διεύθυνσης Φαρμάκου, του Τομέα Πληροφορικής και άλλων Διευθύνσεων θα συνεχίσει τις προσπάθειες μείωσης της συνεχώς αυξανόμενης φαρμακευτικής δαπάνης, με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις.

Ήδη καθημερινά γίνονται ενέργειες βέλτιστης και ορθολογικής χρήσης των φαρμάκων στις δομές του Ταμείου, με αντικατάσταση φαρμάκων και έρευνα εφαρμογής νέων αποτελεσματικών θεραπειών. Στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν πρόσθετες εισηγήσεις, που θα αφορούν στην Ίδρυση φαρμακείου ΤΥΠΕΤ, καθώς και εισηγήσεις σχετικές με το πλαφόν συνταγογράφησης και τον ψηφιακό έλεγχο των συνταγών, οι οποίες θα αξιολογηθούν από το ΔΣ του ΤΥΠΕΤ, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις.

Πιστεύουμε ότι η νέα φαρμακευτική πολιτική του ΤΥΠΕΤ αποτελεί μία καινοτόμο και ουσιαστική δράση, που θα περιορίσει σημαντικά την σπατάλη στον τομέα του φαρμάκου σε όφελος του Ταμείου, ενώ θα εξασφαλίσει καλύτερη, ορθολογικότερη και πιο αποτελεσματική θεραπευτική φροντίδα για τους ασφαλισμένους.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΕΤ

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 424180 readPage -> done PID: 211667 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=808 START NOW