logo TYPET
GR | EN | FR

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διενέργεια Αιμοληψιών & τη μεταφορά Βιολογικών Υλικών

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για την άμεση συνεργασία με ανάδοχο στην Αθήνα, με σκοπό τη διενέργεια αιμοληψιών και τη μεταφορά βιολογικών υλικών από τους σταθμούς αιμοληψίας του ΤΥΠΕΤ στα εργαστήριά του στη Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον (Θερειανού 4-6, Αθήνα) και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές (οικονομικές & τεχνικές).

Αντικείμενο Διαγωνισμού – Στόχος

Σκοπός του έργου είναι «Η διενέργεια Αιμοληψιών & η μεταφορά Βιολογικών Υλικών».

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00.

Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται στη διεύθυνση: ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΥΠΕΤ), Σοφοκλέους 15 (1ος όροφος) Γραφείο Πρωτοκόλλου, 105 52 Αθήνα, με τους εξής τρόπους:

  1. Με απευθείας κατάθεση στον τόπο παράδοσης, όπως ορίζεται πιο πάνω.
  2. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.
  3. Μέσω COURIER.
  4. Στις περιπτώσεις (2) και (3) το ΤΥΠΕΤ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

Οδηγίες

Στον φάκελο πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη διενέργεια Αιμοληψιών & τη μεταφορά Βιολογικών Υλικών».

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:

  • Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» μέσα στον οποίο τοποθετείται η Τεχνική Προσφορά. Επίσης μπορεί να κατατεθεί πελατολόγιο της εταιρείας με τις κυριότερες συνεργασίες της. Το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μεταφορικά μέσα της αναδόχου εταιρείας πρέπει να τηρούν τους όρους για την ορθή μεταφορά βιολογικών δειγμάτων και την τεκμηρίωση της θερμοκρασίας μεταφοράς τους, όπως αυτοί οι όροι περιγράφονται στους εθνικούς νόμους αλλά και στις ανάλογες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς εμπεριέχεται και σφραγισμένος υποφάκελος με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Νομιμοποιητικά Έγγραφα και Στοιχεία Καταλληλότητας.
  • Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» μέσα στον οποίο τοποθετείται η Οικονομική Προσφορά (πρωτότυπο και αντίγραφο). Η προσφορά πρέπει να είναι σαφής και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η συμπλήρωση του συνημμένου Πίνακα 1: Κόστος Παροχής Υπηρεσιών.

Και οι δύο φάκελοι πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο ΤΥΠΕΤ με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Το ΤΥΠΕΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν προσφορά σε ΕΥΡΩ (€)

  • Είτε για το σύνολο του έργου (αιμοληψία & μεταφορά),
  • Είτε για το κάθε έργο χωριστά (μόνο αιμοληψία ή μόνο μεταφορά).

Ο αριθμός των αιμοληψιών της διετίας 2018-2019 που αναφέρεται στη διακήρυξη δεν δεσμεύει το ΤΥΠΕΤ ούτε δημιουργεί οποιαδήποτε απαίτηση από την ανάδοχο εταιρεία.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη με μονομερές δικαίωμα του ΤΥΠΕΤ για παράταση της διάρκειας της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ποσό της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της προϋπολογιζόμενης ετήσιας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

  • Για τις διαδικασίες των Περιφερειακών Ιατρείων (ωράρια & πρόγραμμα) με την κ. Φωτεινή Κοτζιά, Επικεφαλής του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τ: 210 3349303.

Για τις διαδικασίες αιμοληψιών και μεταφοράς των βιολογικών υλικών με τον κ. Ιωάννη Κατσαβοχρήστο, Διευθυντή Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του ΤΥΠΕΤ, τ: 210 3349427 ή με την κ. Άννα Καφούρη, Προϊσταμένη Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του ΤΥΠΕΤ, τ: 210 3349426.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 2228353 readPage -> done PID: 2264690 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=740 START NOW