logo TYPET
GR | EN | FR

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Στολών, Υποδημάτων Προσωπικού & Ιματισμού

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές (οικονομικές & τεχνικές), για την προμήθεια στολών, υποδημάτων του Ιατρικού-Νοσηλευτικού-Τεχνικού & Λοιπού προσωπικού καθώς & ιματισμού όπως οι  συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν κλειστές τεχνικοοικονομικές προσφορές, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις που καταγράφονται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Σκοπός του έργου είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» και αφορά Ιατρικό, Παραϊατρικό, Νοσηλευτικό, Τεχνικό και Λοιπό Προσωπικό που εργάζεται στις εγκαταστάσεις του Ταμείου Υγείας, στην Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον, στα Εξωτερικά Ιατρεία και στο Οδοντιατρικό Κέντρο.

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00.

Τρόπος Παράδοσης Προσφορών
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στη διεύθυνση: ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΥΠΕΤ), Σοφοκλέους 15 (1ος όροφος) Γραφείο Πρωτοκόλλου, 105 52 Αθήνα, με τους εξής τρόπους:

 1. Με απευθείας κατάθεση στον τόπο παράδοσης, όπως ορίζεται πιο πάνω.
 2. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.
 3. Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις (2) και (3) το ΤΥΠΕΤ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

Οδηγίες
Στον φάκελο που θα κατατεθεί πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) επί μέρους φάκελοι με όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:

 • Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» εντός του οποίου τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά (πρωτότυπα).
 • Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» μέσα στον οποίο τοποθετείται η τεχνική προσφορά. Επίσης μπορεί να κατατεθεί πελατολόγιο της εταιρείας με τις κυριότερες συνεργασίες της.

Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» μέσα στον οποίο τοποθετείται συμπληρωμένο το Αναλυτικό Σχέδιο Οικονομικής Προσφοράς (διατίθεται μαζί με την προκήρυξη). Η προσφορά πρέπει να είναι σαφής, να εκφράζεται σε ευρώ και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ.

Όλοι οι φάκελοι πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Ως «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν τα εξής:

 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης τελευταίου 6μήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης όλων των παραπάνω περιπτώσεων.
 2. Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή όπου προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 3. Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή όπου προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 4. Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 5. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (2) & (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδονται και τα σχετικά πιστοποιητικά.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο ΤΥΠΕΤ με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Επίσης θα απορρίπτεται προσφορά ως απαράδεκτη και σε κάθε μία των κάτωθι περιπτώσεων:

 • Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού
 • Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών
 • Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές
 • Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένα είδη ανά κατηγορία (πχ υποδήματα ή στολή τεχνικής Υπηρεσίας ή είδη ιματισμού).
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Το ΤΥΠΕΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

Αρμόδιοι για πληροφορίες - διευκρινίσεις καθώς και για την παραλαβή δειγμάτων που αφορούν ανά εγκατάσταση είναι οι:

 • κ.Ανδριάνα Μαγγίτα και κ. Κανέλλα Γιαννίκου,Υποδιευθύνουσες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον, δ/νση Θερειανού 4-6, Αθήνατ: 2103349238 & 2103349479 αντίστοιχα. Για τον Τεχνικό Τομέα οι κ.Καφούρη Σοφία και κ.Μαραγκού Ερατώ στη δ/νση Θερειανού 6, Αθήνα, τ: 2103349221.
 • κ.Ζωή Δαμάσκου, Προϊσταμένη Εξωτερικών Ιατρείων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δ/νση Σοφοκλέους 15 (6ος όροφος) Αθήνα, τ: 2103349508  και
 • κ. Εμμανουήλ Ζωγράφος, Υπεύθυνος Προμηθειών Οδοντιατρικής Φροντίδας & Περίθαλψης, δ/νση  Αρμένη Βράιλα 4, Αθήνα, τ: 2103349290.
×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786267 readPage -> done PID: 1786253 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=733 START NOW