logo TYPET
GR | EN | FR

Προκήρυξη Θέσης Γενικού Διευθυντή Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκειμένου να καλύψει τη θέση Γενικού Διευθυντή καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό, τα οποία θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Σοφοκλέους 15, 5ος όροφος, Αθήνα, έως και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018, (αρμόδια κ. Φωτεινή Περδικάρη).

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Γενικός Διευθυντής:

 • Μεριμνά για την ορθή εκτέλεση των εργασιών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και των απαιτούμενων έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των σκοπών του Ταμείου Υγείας.
 • Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας του. Σχεδιάζει τη δράση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προς εκτέλεση των Προγραμμάτων και στόχων του.
 • Καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 • Εποπτεύει και συντονίζει τα ανώτατα / ανώτερα διοικητικά Στελέχη και τους εργαζόμενους του Ταμείου Υγείας.
 • Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του, συμβάλλοντας στη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης βασισμένης στην δίκαιη και ισότιμη μεταχείρισή του.
 • Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για έγκριση, την κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.
 • Προάγει την εφαρμογή των αξιών του Ταμείου Υγείας, διασφαλίζοντας ότι η κουλτούρα διαχέεται σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, μέσω εντατικοποίησης της ανάλογης εκπαίδευσης και της ύπαρξης προσβασιμότητας του προσωπικού σε σχετική πληροφόρηση.
 • Εποπτεύει τη λειτουργία του Ταμείου Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους νομικούς, κανονιστικούς και λειτουργικούς περιορισμούς που το διέπουν, με σκοπό την αποτροπή περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν από συναλλαγές και με βάση τη συνολική έκθεσή του σε κίνδυνο.
 • Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και για κάθε άλλο, κατά την κρίση του, ζήτημα, μεριμνώντας για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και ενημερώνει σχετικά.
 • Εγκρίνει προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εκάστοτε ισχύοντα εσωτερικά θεσμικά κείμενα περί προμηθειών.
 • Εγκρίνει την εξόφληση οφειλών και δαπανών καθώς και την είσπραξη εσόδων και απαιτήσεων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 • Αποφασίζει για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων και εμβάσματα. Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής. Επίσης, δύναται να εκχωρεί σε υπαλλήλους του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. την αρμοδιότητα διενέργειας αναλήψεων ή πληρωμών και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και τα σχετικά όρια.
 • Μεριμνά για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 • Παρουσιάζει την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παρακολουθεί τις συνθήκες και τις τάσεις στον τομέα της Υγείας σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο, με σκοπό τη διαμόρφωση εμπεριστατωμένης αντίληψης για όλα τα καίρια θέματα που το αφορούν.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ στους τομείς οικονομικών, λογιστικής και χρηματοοικονομικής οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής, στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης ή σε άλλο συναφές αντικείμενο.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, χρηματοοικονομικά, κοινωνικές επιστήμες ή σε λοιπά συναφή αντικείμενα.
 • Τουλάχιστον 15 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις και σε θέσεις ευθύνης, σε θέσεις μέλους Διοικητικών Συμβουλίων Εταιρειών, κλπ.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Γ. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (τα οποία θα ληφθούν υπόψη)

 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών στον τομέα των οικονομικών, των χρηματοοικονομικών, της τραπεζικής διοικητικής, κλπ.
 • Εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας, κλαδικών μελετών κλπ.

Δ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού.
 • Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική σκέψη, προσήλωση στο αποτέλεσμα, μεθοδικότητα και συνέπεια.
 • Επίτευξη των στόχων μέσα σε προγραμματισμένους χρόνους και προθεσμίες.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας μέσα σε ομάδα.
×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1664276 readPage -> done PID: 1613128 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=713 START NOW