logo TYPET
GR | EN | FR

Φύλαξη κατασκηνώσεων ΤΥΠΕΤ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, ενδιαφέρεται για τη Φύλαξη των Κατασκηνώσεών του:

  • στον Διόνυσο Αττικής,
  • στη Σάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής και
  • στη Λούτσα Πρέβεζας

ως εξής:

α) Για το χρονικό διάστημα από 20.06.2019 έως και 20.08.2019:

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - άτομα: 18 (σε τρεις βάρδιες)
Πρωινή (06:00 - 14:00): 4 άτομα, Απογευματινή (14:00 - 22:00): 4 άτομα,
Βραδινή (22:00 - 06:00): 10 άτομα.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - άτομα: 5 (σε τρεις βάρδιες)
Πρωινή (06:00 - 14:00): 1 άτομο, Απογευματινή (14:00 - 22:00): 1 άτομο,
Βραδινή (22:00 - 06:00): 3 άτομα.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΛΟΥΤΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - άτομα: 5 (σε τρείς βάρδιες)
Πρωινή (06:00 - 14:00): 1 άτομο, Απογευματινή (14:00 - 22:00): 1 άτομο,
Βραδινή (22:00 - 06:00): 3 άτομα.

β) Για το χρονικό διάστημα από 21.08.2019 έως και 06.09.2019:

Σε περίπτωση υλοποίησης προγράμματος οικογενειακών διακοπών στις κατασκηνώσεις Σάνη Χαλκιδικής και Λούτσα Πρέβεζας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα απαιτηθεί ένα (1) άτομο καθημερινά για φύλαξη, καλύπτοντας ωράριο βραδινής βάρδιας (22:00 - 06:00).

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Ειδική άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1 του Ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτού και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 3707/08.
• Έγκριση του σχεδίου Στολής, σύμφωνα με τον Νόμο
• Άδεια εργασίας του προσωπικού που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο ΤΥΠΕΤ.
• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης εν ισχύ
• Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
• Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86:
- ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης,
- η προσφορά είναι απόλυτα σαφής στην Ελληνική γλώσσα και ισχύει για (5) πέντε μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.

Το ΤΥΠΕΤ θα έχει την δυνατότητα αυξομείωσης του προσωπικού φύλαξης των κατασκηνώσεων, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

Η ανάδοχος εταιρεία δύο (2) ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της κατασκήνωσης θα πρέπει να καταθέσει ονομαστική κατάσταση με τον ζητούμενο αριθμό εργαζομένων (με φωτοτυπίες όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων αυτών), καθώς και εβδομαδιαίο πλάνο εργασίας των.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό:
Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας: κ. Βικτωρία Παπαϊωάννου, τ: 210 3349558 - κ. Μαριλένα Φρουζάκη - τ: 210 3349312 & κ. Λευκή Χριστοφόρου, τ: 210 3349549.

Επιμέρους:
Για την κατασκήνωση Διονύσου Αττικής: κ. Γλυκός Λουκάς, τ: 210 8150322, δ/νση κατασκήνωσης: Στρατή Καρρά & Πλαστήρα - Διόνυσος.

Για την κατασκήνωση Σάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: κ. Νάτσιος Αστέριος,
τ: 23740 22888/285, κιν. 6980 307408, δ/νση κατασκήνωσης: Κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ - Σάνη Χαλκιδικής.

Για την κατασκήνωση Λούτσας Πρέβεζας: κ. Παππάς Ιωάννης, τ: 26840 41310, κιν. 6937 370886, δ/νση κατασκήνωσης: Κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ - Λούτσα Πρέβεζας.

Εντός του φακέλου της προσφοράς πρέπει να εσωκλείονται σε ξεχωριστό φάκελο τα δικαιολογητικά συμμετοχής βάσει των οποίων θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό η κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία και σε ξεχωριστό φάκελο η οικονομική προσφορά που θα αναφέρεται διαχωρισμένα στις ανά χρονικά διαστήματα περιπτώσεις Α και Β.

Με το πέρας του διαγωνισμού η μειοδότρια εταιρεία πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% του συνολικού καθαρού κόστους ανάδειξης του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΤΥΠΕΤ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15 - 1ος όροφος, 105 52 Αθήνα.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Παρασκευή 03 Μαΐου 2019 & ώρα 14:00.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786253 readPage -> done PID: 1786251 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=653 START NOW