logo TYPET
GR | EN | FR

Παροχή υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό κατασκήνωσης Διονύσου Αττικής

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Ν.Π.Ι.Δ) ενδιαφέρεται για συνεργασία με εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο δυναμικό για τη θερινή λειτουργία της κατασκήνωσής του στον Διόνυσο Αττικής όπως παρακάτω :

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – Περίοδος από 18.06.2019 έως και 23.08.2019
Ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτριες, που θα στελεχώσουν τα μαγειρεία (τραπεζαρία - διανομείο - λάντζα) και τους υπόλοιπους χώρους της κατασκήνωσης (κηπουρικές εργασίες - αποθήκες κα) σε δύο βάρδιες (πρωί - απόγευμα). Άτομα: 45.

Για την προετοιμασία και καθαριότητα της κατασκήνωσης, πριν την έναρξη, θα απαιτηθεί να προσέλθει ομάδα εργασίας δέκα (10) ατόμων από τις 14.06.2019.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν βιβλιάρια υγείας και να προσληφθούν νόμιμα για όλο το διάστημα απασχόλησής τους.

Τα ωράρια εργασίας του προσωπικού θα καθοριστούν μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης.

Ο αριθμός των εργαζομένων δύναται να αυξομειώνεται από το ΤΥΠΕΤ, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατασκήνωσης.

Στη προσφορά που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να αναφέρεται η παροχή ή όχι των ειδών καθαριότητας (πιστοποιημένα υλικά) και ο απαιτούμενος εξοπλισμός.

Γνωστοποιείται ότι η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνει με την πραγματική απασχόληση των εργαζομένων (ώρες/εργαζόμενο) που θα κατατίθεται καθημερινά υπό μορφή πίνακα από την ανάδοχο εταιρεία στο ΤΥΠΕΤ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής του Διαγωνισμού:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
• Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 ότι:
- ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης,
- η προσφορά είναι απόλυτα σαφής στην Ελληνική γλώσσα και ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.

Η ανάδοχος εταιρεία δύο (2) ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της κατασκήνωσης θα πρέπει να καταθέσει ονομαστική κατάσταση με τον ζητούμενο αριθμό εργαζομένων (με φωτοτυπίες όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων αυτών), εβδομαδιαίο πλάνο εργασίας τους καθώς και Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης σε ισχύ.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό:
Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας: κ. Βικτωρία Παπαΐωάννου, τ: 210 3349558 - κ. Μαριλένα Φρουζάκη, τ: 210 3349312 & κ. Λευκή Χριστοφόρου, τ: 210 3349549.
Κατασκήνωση Διονύσου Αττικής: κ. Γλυκός Λουκάς, τ: 210 8150322, δ/νση κατασκήνωσης: Στρατή Καρρά & Πλαστήρα - Διόνυσος.

Εντός του φακέλου της προσφοράς πρέπει να εσωκλείονται σε ξεχωριστό φάκελο τα δικαιολογητικά συμμετοχής βάσει των οποίων θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό η κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία και σε ξεχωριστό φάκελο η οικονομική προσφορά. Με το πέρας του διαγωνισμού η μειοδότρια εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσο με το 10% του συνολικού καθαρού κόστους ανάδειξης του Διαγωνισμού.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, Σοφοκλέους 15 - 1ος όροφος, 105 52 Αθήνα.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την Παρασκευή 03 Μαΐου 2019 & ώρα 14:00.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786242 readPage -> done PID: 1786251 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=651 START NOW