logo TYPET
GR | EN | FR

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητας του καθαρισμού της κατασκήνωσης στον Διόνυσο Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 9.6.2017 έως και 29.8.2017.

Το συνεργείο πρέπει να απασχολεί δέκα (10) εργαζόμενους ανά βάρδια.
Οι ημερήσιες βάρδιες είναι οι εξής δύο: 07:οο - 15:οο & 15:οο - 23:οο.
Υποχρέωση του εργοδότη είναι η ασφάλιση όλων των απασχολούμενων, όπως και η προσκόμιση πράσινης κάρτας, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς.

Επιπλέον, θεωρείται απαραίτητη η προσκόμιση:
α) Αποσπάσματος ποινικού μητρώου των εργαζομένων
β) Βιβλιαρίων υγείας των εργαζομένων
γ) Αντιγράφου κατάστασης επιθεώρησης εργασίας

Ως χώροι ευθύνης του συνεργείου ορίζονται:
• Τα συγκροτήματα W.C. της κατασκήνωσης (συνεχής παραμονή εργαζομένου της εταιρείας κατά τις δύο βάρδιες).
• Τα συγκροτήματα ντους της κατασκήνωσης.
• Τα γραφεία διοίκησης, διαχείρισης, αρχηγείου, ιατρείου, αναρρωτηρίου, τεχνικών, μουσικής και βιβλιοθήκης.
• Οι αθλητικοί χώροι της κατασκήνωσης (γήπεδα, εξέδρες, κολυμβητικές δεξαμενές, παιδική χαρά, ποδηλατοδρόμιο, mini golf, κεντρική πλατεία).
• Οι δρόμοι της κατασκήνωσης, οι πύλες εισόδου και οι χώροι πέριξ των οικίσκων κατασκηνωτών και των κτηρίων γενικά της κατασκήνωσης.

Πριν από την έναρξη των κατασκηνωτικών περιόδων γίνεται γενικός καθαρισμός των χώρων με πλύσιμο των δρόμων της κατασκήνωσης.

Η προμήθεια των υλικών καθαρισμού (απορρυπαντικά, απολυμαντικά, χαρτί υγείας, σακούλες απορριμμάτων, κλπ.) βαρύνει το συνεργείο.
Τα εν λόγω υλικά πρέπει να είναι επώνυμα (στην προσφορά να αναγράφεται η ονομασία των προϊόντων) και να πληρούν τις προδιαγραφές ΗΑCPP.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να απευθύνεστε:
κ. Μιχάλη Τζανάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3349545.

Κατασκήνωση Διονύσου: ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΡΡΑ & ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ, τ: 210 8150322, 6979 635993, αρμόδιος κ. Νικόλαος Βάρδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Εντός της προσφοράς θα εσωκλείεται, σε χωριστό φάκελο, πρωτότυπη πρόσφατη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα, βάσει της οποίας κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Με το πέρας του Διαγωνισμού η μειοδότρια εταιρεία πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού αντίστοιχου με το 10% του κόστους του Διαγωνισμού.
Η ισχύς της σύμβασης συνεργασίας θα είναι ισχύος ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής αυτής. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί από πλευράς Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για ένα (1) ακόμη έτος, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786251 addPage -> ok (readPageData: 0) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=436