logo TYPET
GR | EN | FR

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΟΥ - ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ σχολ. περ. 2014-2015

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

Συνάδελφοι,

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου θα προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσεων με βρεφονηπιακούς σταθμούς και για τη σχολική περίοδο 2014 - 2015. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς σχετικά με το καθεστώς της υπογραφής συμβάσεων, καθώς συχνά παρατηρούνται φαινόμενα μη τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων από πλευράς των ιδιοκτητών των βρεφονηπιακών σταθμών.

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με την υπογραφή της σύμβασης δίνει τη δυνατότητα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς να εισπράξουν προκαταβολικά το 50% των ετήσιων διδάκτρων κατά τον μήνα Νοέμβριο (βάσει των αιτήσεων εγγραφής) και να εξοφληθούν κατά τον μήνα Απρίλιο, παρέχοντάς τους έτσι ένα σημαντικότατο οικονομικό κίνητρο.

Πρέπει ακόμη να γνωρίζετε ότι το Ταμείο Υγείας, παρακολουθώντας τους ρυθμούς διεύρυνσης των παρεχομένων υπηρεσιών των βρεφονηπιακών σταθμών προς την πελατεία τους (κολυμβητήριο, εκμάθηση μουσικού οργάνου, ρυθμική γυμναστική, computer, κλπ) και εκτιμώντας ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν μπορούν να ενταχθούν στο βασικό «πακέτο» που συμφωνήθηκε με το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., δίνει στους σταθμούς τη δυνατότητα είσπραξης επιπλέον χρηματικών ποσών εφόσον φυσικά το ασφαλισμένο μέλος του Ταμείου Υγείας (γονέας) επιλέξει κάποια ή κάποιες εκτός «πακέτου» δραστηριότητες για το παιδί του.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί οι οποίοι δηλώνουν δωδεκάμηνη λειτουργία, είναι υποχρεωμένοι να εξυπηρετούν τα μέλη μας καθόλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου (από 01/09/2014 έως 31/08/2015).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι υπογραφόμενες συμβάσεις είναι ετήσιας διάρκειας. Πριν από την ανανέωσή τους προηγείται πάντοτε συμφωνία από τις δύο πλευρές (Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Βρεφονηπιακοί Σταθμοί) για τους όρους της σύμβασης, τα δίδακτρα και τα κόστη εγγραφής και υλικού.

Συνάδελφοι,

Όπως το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σέβεται και τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, το ίδιο απαιτεί και από τους ιδιοκτήτες των συνεργαζόμενων βρεφονηπιακών σταθμών. Θεωρείται απαράδεκτο το συχνό φαινόμενο των επιπλέον χρεώσεων για τη φοίτηση παιδιών ασφαλισμένων μελών μας σε οποιονδήποτε βρεφονηπιακό σταθμό.

Ζητάμε από εσάς, τα ασφαλισμένα μέλη που αντιμετωπίζετε τέτοια φαινόμενα, να καταγγείλετε εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Γραφείο Βρεφονηπιακών) τον σταθμό ο οποίος δεν τηρεί τους όρους της σύμβασης. Να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση μη γραπτής και επώνυμης καταγγελίας το Ταμείο Υγείας δεν μπορεί να παρέμβει. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλετε ουσιαστικά στην προσπάθεια του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. να συνεργάζεται με βρεφονηπιακούς σταθμούς που πραγματικά ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση της πελατείας τους και όχι στην ανέξοδη προβολή τους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Στο βασικό πακέτο παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει της σύμβασης συμπεριλαμβάνονται: η μεταφορά προς και από τον σταθμό, η σίτιση, η φύλαξη και η προληπτική ιατρική, η βρεφική ή νηπιακή αγωγή.

Σημειώνεται ότι βρέφη θεωρούνται τα παιδιά εκείνα, τα οποία την ημερομηνία έναρξης της φοίτησής τους στον σταθμό είναι μικρότερα των δυόμισι ετών.

Δικαίωμα αλλαγής βρεφονηπιακού σταθμού παρέχεται στα ασφαλισμένα μέλη μας εντός 2 μηνών (μέχρι 31/10) εφόσον η εγγραφή γίνει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ή εντός ενός μηνός όταν η εγγραφή γίνει από την 1η Νοεμβρίου και μετά.

Το κόστος εγγραφής βρεφών έχει συμφωνηθεί στα € 140,00 ενώ το κόστος εγγραφής νηπίων μαζί με το απαιτούμενο υλικό έχει συμφωνηθεί στο ποσό των € 200,00.

Επιπλέον Δραστηριότητες για παιδιά άνω των 2½ ετών (εφόσον επιλέγονται από το μέλος) καταβάλλονται απευθείας στο σταθμό.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2015

Για το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως και την 31η Αυγούστου 2015 θα καταβάλλεται το ποσό των € 231,00/μήνα.

Δικαιούχοι του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού είναι:

 • Γυναίκες, τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών (γεννημένα το έτος 2010).Προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας του συζύγου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν καταβάλλεται το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο του συζύγου.
 • Άνδρες, τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών (δηλ. γεννηθέντα το έτος 2010), με την προϋπόθεση ότι εργάζεται η σύζυγός. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται: α) βεβαίωση εργοδότη της μητέρας με αναγραφή της ημερομηνίας πρόσληψης ή βεβαίωση Ασφαλιστικού ή άλλου Οργανισμού όταν αυτή αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο εργασίας β) μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ. Εάν πρόκειται για νέα έναρξη εργασίας τότε απαιτείται και αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. και γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 από το μέλος, η οποία να αναφέρει ότι: «σε περίπτωση διακοπής εργασίας της συζύγου μου θα ενημερώσω άμεσα το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Γραφείο Βρεφ/κών)» και ότι «δεν εισπράττω το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό Ταμείο της συζύγου».
 • Πολύτεκνοι άνδρες, τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., για ένα παιδί ηλικίας έως 4 ετών (γεννημένο το 2010). Δεν απαιτείται να εργάζεται η σύζυγος. Προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 από το μέλος ότι: «δεν εισπράττω το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού από άλλον φορέα ».
 • Άνδρες, τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., οι οποίοι έχουν τρία παιδιά και η σύζυγός τους δεν εργάζεται, δικαιούνται το επίδομα για 1 παιδί (ή για 2 εάν είναι δίδυμα) ηλικίας μέχρι 4 ετών, με την προϋπόθεση φυσικά το μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί να μην φοιτά σε τάξη μεγαλύτερη της γ΄ Γυμνασίου. Προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από το μέλος ότι: «δεν εισπράττω το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού από άλλον φορέα».
 • Σε περίπτωση που το παιδί είναι μικρότερο του ενός έτους πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από τον εργοδότη  με την ημερομηνία επιστροφής της μητέρας στην εργασία μετά την άδεια τοκετού η ανατροφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το τακτικό μέλος που ασφαλίζει το παιδί δεν πρέπει να διανύει γονική άδεια ή να πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

(συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον γονέα που ασφαλίζει το παιδί και με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά) ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ:

 • Για συμβεβλημένους σταθμούς: στους σταθμούς με την εγγραφή του παιδιού.
 • Για μη συμβεβλημένους σταθμούς: στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με την πρώτη απόδειξη πληρωμής.
 • Για μη συμβεβλημένους σταθμούς επαρχίας: η αίτηση, τα δικαιολογητικά και η πρώτη απόδειξη πληρωμής αποστέλλονται στο Ταμείο Υγείας με αίτηση(ειδικό έντυπο με την ένδειξη ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ). Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά και οι αποδείξεις για βρεφονηπιακό σταθμό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην ίδια αίτηση με τα δικαιολογητικά και τις αποδείξεις για οικιακή βοηθό. Με ξεχωριστή αίτηση πρέπει να αποστέλλονται επίσης οι αποδείξεις βρεφονηπιακών σταθμών ή οικιακής βοηθού, όταν αφορούν σε διαφορετική σχολική περίοδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (μηχανογραφημένες ή ταμειακής μηχανής) πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του γονέα που εργάζεται στην Ε.Τ.Ε.,  να αναφέρουν το όνομα του παιδιού, τον μήνα ή χρονικό διάστημα που αφορούν και να προσκομίζονται  το ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ κάθε μήνα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2015

Καταβάλλεται το ποσό των € 231,00/μήνα για τη σχολική περίοδο 2014 - 2015 και χορηγείται μόνο για περιοχές στις οποίες δεν λειτουργεί δημόσιος, δημοτικός ή ιδιωτικός σταθμός ο οποίος να εξυπηρετεί την ηλικία του παιδιού (απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από αρμόδια αρχή). 

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από το Κατ/μα που υπηρετεί ο/η ασφαλισμένος/η στην οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλώσει το μέλος στη Τράπεζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον λειτουργεί δημόσιος ή ιδιωτικός σταθμός ο οποίος αδυνατεί να δεχθεί το παιδί, τότε απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής του παιδιού, όπως επίσης και ο λόγος απόρριψής της. Για παιδιά γεννημένα το έτος 2010, απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση του δημόσιου νηπιαγωγείου της περιοχής κατοικίας στην οποία να αναφέρεται ότι δεν λειτουργεί τμήμα προνηπίων με ολοήμερο ωράριο.

Το επίδομα οικιακής βοηθού δεν χορηγείται, όταν:

 1. Το παιδί είναι γεννημένο το έτος 2009.
 2. Το τακτικό μέλος που το ασφαλίζει βρίσκεται σε γονική άδεια ανατροφής τέκνου.
 3. Το τακτικό μέλος που το ασφαλίζει πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου 2014 - 2015.

Δικαιούχοι του επιδόματος οικιακής βοηθού είναι:

Γυναίκες, τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με παιδιά ηλικίας έως 4 ετών. Προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας του συζύγου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν καταβάλλεται επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού ή οικιακής βοηθού από τον εργοδότη ή τον ασφαλιστικό φορέα του συζύγου.

Άνδρες, τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών (γεννηθέντα το έτος 2010), με την προϋπόθεση ότι εργάζεται η σύζυγός. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται: α) βεβαίωση εργοδότη της μητέρας με αναγραφή της ημερομηνίας πρόσληψης ή βεβαίωση Ασφαλιστικού ή άλλου Οργανισμού όταν αυτή αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο εργασίας, β) μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ. Εάν πρόκειται για νέα έναρξη εργασίας τότε απαιτείται και αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. και γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 από το μέλος η οποία να αναφέρειότι: «σε περίπτωση διακοπής εργασίας της συζύγου μου θα ενημερώσω άμεσα το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Γραφείο Βρεφ/κών) και «ότι δεν εισπράττω το επίδομα οικιακής βοηθού ή βρεφονηπιακού σταθμού από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό Ταμείο της συζύγου».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πληρωμή του επιδόματος οικιακής βοηθού γίνεται ΜΟΝΟ με την προσκόμιση του αντίστοιχου εργοσήμου (δεύτερο αντίγραφο πράσινου χρώματος).

Για την καταβολή του μηνιαίου επιδόματος των € 231,00 η ονομαστική αξία του εργοσήμου θα πρέπει να είναι € 308,00 (περιλαμβάνει και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών 25%). Σε περίπτωση κατά την οποία η ονομαστική αξία του εργοσήμου είναι μικρότερη, θα αποδίδεται το ποσόν που αναλογεί μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών (25%).

Σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή της οικιακής βοηθού γίνεται μέσω Εθνικής Τράπεζας, πρέπει να αποστέλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου Υγείας το δεύτερο αντίγραφο πράσινου χρώματος του παραστατικού για τον πελάτη, επί του οποίου αναγράφονται τα στοιχεία της οικιακής βοηθού (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ) και φέρει την υπογραφή της με την ένδειξη φύλαξη βρεφών. Εφόσον δεν αναγράφονται σε αυτό τα συγκεκριμένα στοιχεία, πρέπει να προσκομίζεται και το αντίγραφο του εντάλματος πληρωμής της Ε.Τ.Ε. για λογαριασμό του πελάτη, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της οικιακής βοηθού.

Όταν το εργόσημο εκδίδεται και εξαργυρώνεται από άλλον φορέα ή δίκτυο σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πρέπει να αποστέλλεται το αντίτιμο-απόκομμα του εργοσήμου, το οποίο προορίζεται για τον εργοδότη, όπου αναγράφονται τα στοιχεία της οικιακής βοηθού και φέρει την υπογραφή της.

Η αίτηση (συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον γονέα που ασφαλίζει το παιδί), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το πρώτο εργόσημο, αποστέλλονται ΟΛΑ ΜΑΖΙ από το Κατ/μα Ε.Τ.Ε.  στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με αίτηση (με την ένδειξη «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» και ΟΧΙ μέσα σε αιτήσεις περίθαλψης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ:

Για περιοχές που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της Αθήνας στα τηλέφωνα: 2103349372 (δ:19372).

Για τις περιοχές που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 2310 281936 & 2310 227991.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1613128 readPage -> done PID: 1664276 addPage -> ok (readPageData: 1) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=375 START NOW