logo TYPET
GR | EN | FR

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Διαγνωστικά Εργαστήρια Βιολογικών Υλικών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με Διαγνωστικά Εργαστήρια Βιολογικών Υλικών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 140.000

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ανοιχτός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

09/02/2024

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

004-TYPET- 168262

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου είναι η διενέργεια στις μόνιμες εγκαταστάσεις του αναδόχου των μικροβιολογικών εξετάσεων που δεν διενεργούνται στα εργαστήρια του ΤΥΠΕΤ. 

 1. Οι λήψεις των προς επεξεργασία δειγμάτων θα γίνονται με μέσα και προσωπικό του ΤΥΠΕΤ.
 2. Η παραλαβή των δειγμάτων από το μικροβιολογικό εργαστήριο του ΤΥΠΕΤ, η διακίνηση/μεταφορά, η επεξεργασία/ανάλυση αυτών και η παράδοση των αποτελεσμάτων στο ΤΥΠΕΤ θα γίνεται με ευθύνη, μέσα και προσωπικό του αναδόχου και θα είναι σύμφωνη με τη σχετική και ισχύουσα νομοθεσία μεταφοράς και συντήρησης των δειγμάτων. Η παραλαβή των προς ανάλυση δειγμάτων θα γίνεται καθημερινά από προσωπικό του αναδόχου κατά τις ώρες που θα συμφωνηθούν και για όσες φορές απαιτηθεί ημερησίως.
 3. Η συνεργασία θα έχει διάρκεια δύο (2) έτη με μονομερές δικαίωμα παράτασης εκ μέρους του ΤΥΠΕΤ για ένα (1) επιπλέον έτος.

 

 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του έργου είναι ενδεικτικός και ανέρχεται στο ποσό των  140.000 € 

 

 1. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισμός διενεργείται με χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών της εταιρείας cosmONE. Οι προσφορές θα υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr και συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής διεξαγωγής διαγωνισμών «tenderONE», έως την Παρασκευή 08.03.2024 και ώρα 14:00. Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας η εφαρμογή δεν θα επιτρέπει την υποβολή προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού έως την Δευτέρα 26.02.2024 και ώρα 14:00 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ως άνω Συστήματος. Για διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους ιατρούς:

Κατσαβοχρήστος Ιωάννης - Ιατρός  Βιοπαθολόγος, Διευθυντής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΤΥΠΕΤ, τ: 210 3349427 και Κολοκούρη Αναστασία - Ιατρός Βιοπαθολόγος, τ: 210 3349445.

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά, αποκλειστικά σε PDF μορφή, μέχρι και την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία,  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr, στην εφαρμογή «tenderONE», σε τρείς ξεχωριστούς ηλεκτρονικούς φακέλους.

1) «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

2) «Τεχνική Προσφορά» και

3) «Οικονομική Προσφορά».

Τα στοιχεία της προσφοράς που συντάσσονται/παράγονται από τον προσφέροντα πρέπει να φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή φυσική υπογραφή.

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον ηλεκτρονικό φάκελο με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες ανεβάζουν τα κάτωθι Νομιμοποιητικά Έγγραφα και Στοιχεία Καταλληλότητας  σε μορφή Pdf :  

 1. Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν δηλώνονται ρητά στην προσφορά του τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται, καταθέτοντας εναλλακτικά τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της προκήρυξης.
 2. Κατάσταση όπου θα αναφέρεται η έδρα και τα παραρτήματά του, όπου θα διενεργείται η επεξεργασία των δειγμάτων. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (Νο1 και Νο2) θα φέρουν και υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπρόσωπου του Εργαστηρίου.
 3. Θεωρημένο αντίγραφο της άδειας ίδρυσης, της έδρας και των παραρτημάτων του Εργαστηρίου, όπου θα διενεργείται η επεξεργασία των δειγμάτων.
 4. Θεωρημένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της έδρας και των παραρτημάτων του Εργαστηρίου όπου θα διενεργείται η επεξεργασία των δειγμάτων.
 5. Θεωρημένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του Επιστημονικού Υπεύθυνου, θεωρημένο τίτλο ειδικότητας αυτού και βεβαίωση μέλους του οικείου Ιατρικού Συλλόγου. Εναλλακτικά, βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου όπου θα πιστοποιούνται τα ανωτέρω ζητούμενα.
 6. Κατάσταση ή παραστατικά κτήσης της κυριότητας ή της διαρκούς κατοχής ή αποκλειστικής χρήσης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της κάθε μονάδας του Εργαστηρίου που θα χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δειγμάτων και αντίστοιχα πιστοποιητικά σήμανσης ποιότητας CE. Συμβόλαια συντήρησης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της κάθε μονάδας.
 7. Πιστοποιητικό διαπίστευσης ISO 15189 των εργαστηρίων βιολογικών αναλύσεων καθώς και βεβαίωση και αποτελέσματα συμμετοχής σε σχήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου του αναδόχου, στην οποία θα πρέπει: α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, β) να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα της υποβολής της προσφοράς τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν καταδικαστεί i) με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, εκβίαση, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία, ii) δεν τελούν σε πτώχευση και διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, iii) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, iv) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, v) ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα, ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση και γ) να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται μετά την αξιολόγηση των προσφορών σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.
 9. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο και για τα εργαστήρια με τα οποία συνεργάζεται για τη διενέργεια εξετάσεων που δεν πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον ανάδοχο.

Εφόσον πρόκειται για εταιρεία, όλα τα κατά νόμο δικαιολογητικά σύστασης, συνέχισης της λειτουργίας αυτής και νομικής εκπροσώπησης.  

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον ηλεκτρονικό φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, οι συμμετέχοντες επισυνάπτουν τα κάτωθι σε μορφή Pdf :  

 1. Αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας/μέσων παραλαβής δειγμάτων-παράδοσης αποτελεσμάτων από και προς το μικροβιολογικό εργαστήριο του ΤΥΠΕΤ.
 2. Πιστοποιητικό διαπίστευσης ISO 15189 των εργαστηρίων βιολογικών αναλύσεων καθώς και βεβαίωση και αποτελέσματα συμμετοχής σε σχήματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.
 3. Αναφορά του υποψήφιου αναδόχου στον χρόνο διατήρησης δειγμάτων στο εργαστήριό του.
 4. Δέσμευση του υποψήφιου αναδόχου ότι τα αποτελέσματα, με ανωνυμοποιημένα και κωδικοποιημένα τα απαιτούμενα στοιχεία του ασθενή, θα παραδίδονται εγγράφως με υπογραφή του ιατρού Βιοπαθολόγου του εξωτερικού συνεργάτη και ηλεκτρονικά . Σε περίπτωση που απαιτηθεί βάσει νόμου διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα του ΤΥΠΕΤ, με το κόστος διασύνδεσης επιβαρύνεται ο ανάδοχος
 5. Παρουσίαση της εταιρείας. Πελατολόγιο. Επιθυμητή είναι η κατάθεση καταλόγου των κυριότερων συμβάσεων του υποψηφίου των τελευταίων τριών (3) ετών οι οποίες έχουν αντικείμενο συναφές με την παρούσα προκήρυξη.
 6. Να αναφέρεται με ευκρίνεια και σαφήνεια ο χρόνος παράδοσης αποτελεσμάτων στο ΤΥΠΕΤ, ανά εξέταση. Η μη τήρηση των χρόνων παράδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.
 7. Να δοθεί τιμοκατάλογος και πέραν της λίστας που επισυνάπτεται, για το σύνολο των εξετάσεων που εκτελούνται από το Εργαστήριο.
 8. Ορισμός υπεύθυνου προσώπου από τον ανάδοχο για την επικοινωνία των ιατρών και του Προϊσταμένου του Εργαστηρίου με το ΤΥΠΕΤ. Το πρόσωπο αυτό θα διεκπεραιώνει άμεσα και αποτελεσματικά οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει.

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον ηλεκτρονικό φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς οι συμμετέχοντες:

α) συμπληρώνουν τον αναλυτικό πίνακα τιμών της εφαρμογής με την προσφερόμενη τιμή ανά εξέταση.

β) επισυνάπτουν υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά σε μορφή pdf.

Συμπληρωμένο κατά εξέταση το πεδίο «προσφερόμενη τιμή» του πίνακα σε απόλυτη τιμή (τιμή μονάδας) με δύο (2) δεκαδικά (στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό).

Οι τιμές δίνονται σε ευρώ αναλυτικά και δεν υπάρχει δυνατότητα αναπροσαρμογής. Προσφορά ασαφής, αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

 1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους μέχρι 31/12/2024.     

 

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

  Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 1. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι διετής, με μονομερές δικαίωμα του ΤΥΠΕΤ για την ανανέωσή της για ένα επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.
 2. Προ της υπογραφής της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης έργου, ύψους 10% επί του ενδεικτικού ετήσιου προϋπολογισμού, ήτοι εγγυητική επιστολή ποσού 14.000€.
 3. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τη σύμβαση σε οιονδήποτε τρίτο ούτε να αναθέσει υπεργολαβικά το σύνολο ή μέρος του έργου σε τρίτο, παρά μόνο μετά από την έγγραφη συναίνεση του ΤΥΠΕΤ και μετά από αξιολόγηση των υπεργολάβων του αναδόχου ως προς την εκπλήρωση των απαιτούμενων νομικών προϋποθέσεων και την ποιοτική διασφάλιση της εκτέλεσης των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεων και απαιτήσεων.
 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον, να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, ακόμη και μετά τη λήξη της σύμβασης και για 20 έτη.
 5. Προ της υπογραφής της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει:
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 • Για τους διαχειριστές των ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο των ΑΕ καθώς και τον διαχειριστή ΙΚΕ, Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, εκβίαση, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 • Πιστοποιητικό, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση.
 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Το ΤΥΠΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μελλοντικά και οιοδήποτε άλλο νόμιμο δικαιολογητικό ή πιστοποιητικό κρίνει απαραίτητο για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μελών του και του ιδίου του Ταμείου.
 2. Το ΤΥΠΕΤ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των υποψήφιων αναδόχων καθώς και στο εφαρμοζόμενο σύστημα ποιότητας αυτών, πριν την υπογραφή της σύμβασης.
 3. Το ΤΥΠΕΤ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του αναδόχου καθώς και στο εφαρμοζόμενο σύστημα ποιότητας σε αυτόν, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
 4. Ο αριθμός των αναφερόμενων εξετάσεων είναι μόνο ενδεικτικός και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το ΤΥΠΕΤ. Ο πίνακας με τον αριθμό των εξετάσεων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραδίδεται στους υποψήφιους αναδόχους σε ηλεκτρονική μορφή, excel και pdf.
 5. Ουσιώδεις αποκλίσεις από τους χρόνους παράδοσης των αποτελεσμάτων, όπως αυτοί περιγράφονται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην τεχνική προσφορά, αποτελούν λόγο καταγγελίας της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου.
 6. Οι επαναλήψεις εξετάσεων με υπαιτιότητα του αναδόχου βαρύνουν αυτόν.
 7. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα παραδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 4 της Τεχνικής Προσφοράς, σελ. 5. Η μορφή των ψηφιακών αρχείων θα καθοριστεί πριν την υπογραφή και θα υποδειχθεί από το ΤΥΠΕΤ σε συνεννόηση με τον ανάδοχο.
 8. Η κοστολόγηση εξετάσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον διαγωνισμό θα γίνεται μετά από έγγραφη συμφωνία με το ΤΥΠΕΤ.

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί συμπληρωματικά :

στην ιστοσελίδα του ΤΥΠΕΤ ( www.typet.gr),

στην ιστοσελίδα δημοσιοποίησης διαγωνισμών (www.promitheies.gr)

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία το έργο της διενέργειας αιμοληψιών (κατ΄οίκον και στις δομές του ΤΥΠΕΤ στην Αθήνα) καθώς και της μεταφοράς βιολογικών υλικών στα εργαστήριά του στη Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον, στην Αθήνα (Θερειανού 4-6, Πεδίον Άρεως) και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές.

Οι γενικοί και ειδικοί όροι της διακήρυξης και τα λοιπά σχετικά στοιχεία, επισυνάπτονται στην παρούσα προκήρυξη.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr του Συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών της εταιρείας cosmONE. Ο διαγωνισμός διενεργείται με χρήση της πλατφόρμας «tenderONE» με ημερομηνία λήξης την Δευτέρα 25.09.2023 και ώρα 21:00.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας το σύστημα δε θα επιτρέπει την υποβολή προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15.09.2023 και ώρα 21:00 αποκλειστικά και μόνο μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ως άνω Συστήματος. Οι παρεχόμενες διευκρινίσεις θα δίδονται και από το ΤΥΠΕΤ μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786242 addPage -> ok (readPageData: 0) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=1150