logo TYPET
GR | EN | FR

Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γενική Κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ»

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 550.000 πλέον ΦΠΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ανοιχτός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά ανά υλικό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

08/01/2024

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

001-TYPET-166212

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον», στην Αθήνα (Θερειανού 4-6, Πεδίον Άρεως).

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχων για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

 1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοιχτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές.

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ετήσιος προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά περί τις € 550.000 πλέον ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι η πιθανή δαπάνη είναι ενδεικτική και δεν δεσμεύει το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ούτε για μικρότερο ούτε για μεγαλύτερο ποσό.

 1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός διενεργείται με χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών της εταιρείας cosmONE. Οι προσφορές θα υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr και συγκεκριμένα μέσω της εφαρμογής διεξαγωγής διαγωνισμών «tenderONE», έως την Δευτέρα 12.02.2024 και ώρα 14:00. Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας η εφαρμογή δεν θα επιτρέπει την υποβολή προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού έως την Τρίτη 23.01.2024 και ώρα 14:00 αποκλειστικά και μόνο μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ως άνω Συστήματος. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε μετά την πάροδο της 23.01.2024, είτε με άλλον τρόπο δεν εξετάζονται. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική και οικονομική προσφορά, αποκλειστικά σε PDF μορφή, μέχρι και την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία,  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.marketsite.gr, στην εφαρμογή «tenderONE», σε τρείς ξεχωριστούς ηλεκτρονικούς φακέλους.

1)  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

2) «Τεχνική Προσφορά» και

3) «Οικονομική Προσφορά».

Τα στοιχεία της προσφοράς που συντάσσονται/παράγονται από τον προσφέροντα πρέπει να φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή φυσική υπογραφή.

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον ηλεκτρονικό φάκελο με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες ανεβάζουν τα κάτωθι Νομιμοποιητικά Έγγραφα και Στοιχεία Καταλληλότητας  σε μορφή Pdf :  

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου των μελών του Δ.Σ./του διαχειριστή/του νόμιμου εκπροσώπου της συμμετέχουσας εταιρείας ή του φυσικού προσώπου ατομικής επιχείρησης, του τελευταίου τριμήνου, εκ του οποίου να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικα καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της απάτης, δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο οργανισμό περί ύπαρξης σε ισχύ συστήματος διασφάλισης ποιότητας της επιχείρησης ως εταιρείας διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (το οποίο εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση).

Πιστοποιητικό ISO 13485 για όλες τις κατασκευάστριες εταιρείες των υπό προμήθεια προϊόντων.

Πιστοποιητικό προμηθευτή ISO 9001 ή πιστοποιητικό από κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (ΦΕΚ 32β/16-1-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» ή της Υπ. Απόφασης Ε3/833 «Καθορισμός συστήματος ποιότητας των εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 1329/99 – ΦΕΚ 729/00) το οποίο πιστοποιητικό να είναι σε ισχύ.

Πιστοποιημένο ISO 9001, όπως αυτό ισχύει για το εργοστάσιο παραγωγής.

Πλήρη τεκμηριωμένα Πιστοποιητικά Σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ ΕΕ) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.

Δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης, εκτός εάν δηλώνονται ρητά στην προσφορά του τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται, καταθέτοντας εναλλακτικά τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της προκήρυξης.

 

Εφόσον πρόκειται για εταιρεία, όλα τα κατά νόμο δικαιολογητικά σύστασης, συνέχισης της λειτουργίας αυτής και νόμιμης εκπροσώπησης της.

Στην περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης κάποιου/ων δικαιολογητικού/ων ή πιστοποιητικού/ων μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα πρέπει:

α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

β) να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που απαιτούνται για την αξιολόγηση των προσφορών πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού, καθώς και να βεβαιώνουν ότι καλύπτονται οι ως άνω απαιτήσεις των μη εγκαίρως προσκομισθέντων δικαιολογητικών – πιστοποιητικών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισής τους.

Διευκρινίζεται ότι το Ταμείο δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με την προκήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για το Ταμείο και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο Άρθρο 56 (Ν.4412/16),  ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει)  στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η προκήρυξη.

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον ηλεκτρονικό φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, οι συμμετέχοντες επισυνάπτουν τα κάτωθι σε μορφή Pdf :  

 1. Παρουσίαση της εταιρείας. Πελατολόγιο των τελευταίων τριών ετών με φορείς οι οποίοι έχουν αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας Προκήρυξης.
 2. Συμπληρωμένο αρχείο με τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των προσφερόμενων υλικών (βλ. Παράρτημα Πίνακας 3-Τεχνική Προσφορά).

3.Αναλυτική παρουσίαση των προσφερόμενων υλικών στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες, εμπορικά φυλλάδια (prospectus), πιστοποιητικά και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνική αξιολόγηση του υλικού. Κάθε αρχείο που θα επισυνάπτεται στην πλατφόρμα, θα φέρει στην ονομασία του αρχείου, την αρίθμηση και την περιγραφή του υλικού όπως αυτή απεικονίζεται στο αρχείο των υλικών (βλ. Παράρτημα Πίνακας 2-Τεχνικές Προδιαγραφές). Το μέγιστο πλήθος αρχείων που επιτρέπει η πλατφόρμα να επισυναφθούν στην τεχνική αξιολόγηση είναι πενήντα (50) και το μέγιστο μέγεθος 50mb/αρχείο. Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία προσφέρει περισσότερα από 50 υλικά, υπάρχουν οι εξής επιλογές :

είτε θα επισυνάψει συμπιεσμένα αρχεία μέχρι 50mb/αρχείο τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα αρχεία για όλα τα υλικά.

είτε θα επισυνάψει από ένα αρχείο pdf για κάθε κατηγορία υλικού, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει αρχεία για τα υλικά της συγκεκριμένης κατηγορίας. Στη περίπτωση αυτή θα επισυνάψει 10 αρχεία (κανονικά ή συμπιεσμένα) μέγιστης χωρητικότητας 50mb/αρχείο.

 

 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Επισημαίνεται ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τους κάτωθι όρους :

Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται σε κάθε συσκευασία.

Για τα προσφερόμενα υλικά απαιτείται να μην έχει παρέλθει το 1/3 του κύκλου ζωής τους.

Όλα τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και θα αξιολογηθούν με βάση την ποιότητα και καταλληλότητά τους.

Το ΤΥΠΕΤ, κατά τη φάση της ποιοτικής αξιολόγησης των προσφερόμενων υλικών, δύναται να ζητήσει από τους υποψήφιους Αναδόχους, δείγματα υλικών για αξιολόγηση. Τα δείγματα, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο (με συνημμένο αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς) με την ένδειξη «ΔΕΙΓΜΑΤΑ» και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του Διαγωνισμού. Κάθε δείγμα θα φέρει αυτοκόλλητη ετικέτα όπου θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα εξής :

 1. a) Το όνομα του προμηθευτή
 2. b) Ο κωδικός αριθμός του είδους σύμφωνα με τον Πίνακα 2-Τεχνικές Προδιαγραφές του παραρτήματος της Προκήρυξης.

Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν γίνονται δεκτά. Τα δείγματα, θα κατατίθενται στον χώρο της Κλινικής Θερειανού 4, Πεδίον Άρεως, Γραφείο Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τηλ. 210 3349238, 3349479, 3348012 σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από τη σχετική ανακοίνωση που θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στην «Επικοινωνία» του συστήματος διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

Στην περίπτωση που τα προσφερόμενα υλικά παρουσιάζουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από αυτά πού καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία αναγνώρισης – σύνθεσης – ποιότητας - ειδικών χαρακτηριστικών - ποσοτικής περιεκτικότητας ανά μονάδα μέτρησης, στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Προσφορές πού παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον ηλεκτρονικό φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς οι συμμετέχοντες:

α)συμπληρώνουν τον αναλυτικό πίνακα τιμών της εφαρμογής με την προσφερόμενη τιμή ανά υλικό. Για διευκόλυνση της συμπλήρωσης των τιμών προσφοράς για κάθε υλικό, υπάρχει η δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης αρχείου excel, το οποίο αφού συμπληρωθεί, θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα και θα ενημερωθούν αυτόματα οι τιμές προσφοράς των υλικών.

β)επισυνάπτουν υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά (βλ. παράρτημα πίνακας 1 – Οικονομική προσφορά) με σφραγίδα της εταιρείας και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου (σε PDF μορφή). Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα, κάθε υποψήφιος Ανάδοχος να εκτυπώσει τον πίνακα με όλα τα υλικά που προσφέρει, μέσα από την πλατφόρμα.

Στο πίνακα τιμών της οικονομικής προσφοράς οι υποψήφιοι Ανάδοχοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά τις κάτωθι στήλες για τα υλικά που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό :

Τιμή μονάδας

Τιμή μονάδας με ΦΠΑ

ΦΠΑ

Περιγραφή-Επωνυμία προσφερόμενου υλικού

Κατασκευαστικός οίκος/Εργοστάσιο προσφερόμενου υλικού

Κωδικός Προσφερόμενου υλικού

Περιγραφή προσφερόμενης συσκευασίας

Προαιρετικά, μπορεί να συμπληρωθεί και η στήλη με τα σχόλια για κάθε προσφερόμενο υλικό. Για τα υλικά που δεν θα δοθεί οικονομική προσφορά, πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά η στήλη «Δεν συμμετέχω». Κάθε υποψήφιος προμηθευτής, μπορεί να συμμετέχει με οικονομική προσφορά για όσα υλικά επιθυμεί. Δεν είναι υποχρεωτική η κάλυψη του συνόλου των υλικών ή του συνόλου κατηγορίας υλικών.

Η τιμή προσφοράς δίδεται ανά υλικό στη μονάδα μέτρησης που αναφέρεται στον πίνακα 1 – Οικονομική προσφορά του Παραρτήματος. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο υλικό, ώστε να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση διαφοροποίησης της προσφερόμενης συσκευασίας. Οι τιμές δίνονται σε ευρώ αναλυτικά, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, και παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (2+1 έτη από την ημερομηνία έναρξης της συνεργασίας). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η μεταφορά και παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση. Προσφορά ασαφής, αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σημειώνεται ότι οι ποσότητες των υλικών είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ΄  εκτίμηση με βάση την ανάλωση των αντίστοιχων ειδών τα προηγούμενη έτη. Το ΤΥΠΕΤ δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες του προϋπολογισμού, ενώ έχει και το δικαίωμα να τις υπερβεί.

 

 1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για πέντε (5) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα υλικά που θα προσφέρουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα αξιολογηθούν ποιοτικά και θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης. Η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει, με συναξιολόγηση της τιμής και της ποιότητας των προσφερόμενων υλικών. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η ενδεχόμενη, προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή με το ΤΥΠΕΤ. 

 

 1. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των Αναδόχων θα υπογραφεί Σύμβαση διάρκειας δυο (2) ετών με μονομερές δικαίωμα του ΤΥΠΕΤ για την ανανέωσή της για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.  

 

 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παράδοση των υλικών των Αναδόχων θα γίνεται σταδιακά στις αποθήκες της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» (Θερειανού 4-6, Πεδίον Άρεως, Αθήνα), σύμφωνα με την εκάστοτε παραγγελία. Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

 

 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Οι Ανάδοχοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10 % του ετήσιου προϋπολογιζόμενου συμβατικού τιμήματος.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εγγυητικές θα είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα, σε κάθε άλλη περίπτωση θα συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών.

 

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ταμείου, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή της ως άνω υποχρέωσής του, το Ταμείο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την προμήθεια χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Ταμείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Ταμείο και δε δεσμεύει το τελευταίο, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση.

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί συμπληρωματικά :

στην ιστοσελίδα του ΤΥΠΕΤ ( www.typet.gr),

στην ιστοσελίδα δημοσιοποίησης διαγωνισμών (www.promitheies.gr)

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1182621 addPage -> ok (readPageData: 0) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=1146