logo TYPET
GR | EN | FR

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Διενέργεια Αξονικών Τομογραφιών Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET-CT)

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την άμεση συνεργασία με ανάδοχο, με σκοπό τη διενέργεια Αξονικών Τομογραφιών Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET-CT) των ασφαλισμένων του στην Περιφέρεια Αττικής και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές (οικονομικές & τεχνικές).

Αντικείμενο Διαγωνισμού – Στόχος

Σκοπός του έργου είναι «Η διενέργεια Αξονικών Τομογραφιών Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET-CT)».

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται έως την Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00.

Τρόπος Παράδοσης Προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου ΤΥΠΕΤ στη διεύθυνση: ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΥΠΕΤ), Σοφοκλέους 15 (1ος όροφος) Γραφείο Πρωτοκόλλου, 105 51 Αθήνα, με τους εξής τρόπους:

Με απευθείας κατάθεση στον τόπο παράδοσης, όπως ορίζεται πιο πάνω.

Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.

Μέσω COURIER.

Στις περιπτώσεις (2) και (3) το ΤΥΠΕΤ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού.

Οδηγίες

Στον φάκελο πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη Διενέργεια Αξονικών Τομογραφιών Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET-CT)».

 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:

Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», μέσα στον οποίο τοποθετείται η Τεχνική Προσφορά.  Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, στην Τεχνική Προσφορά που θα καταθέσουν, υποχρεούνται  να δηλώσουν:

Τον Τύπο/μοντέλο του συστήματος PET-CT που διαθέτουν και

Το έτος εγκατάστασής του.

 Επίσης μπορεί να κατατεθεί πελατολόγιο της εταιρείας με τις κυριότερες συνεργασίες της.

Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», μέσα στον οποίο τοποθετείται η Οικονομική Προσφορά .  Η προσφορά θα αναφέρεται στην  τελική τιμή ανά εξέταση  η οποία  θα περιλαμβάνει  τόσο το κόστος του ραδιοφαρμάκου 18 - FDG και των σχετικών αναλωσίμων, όσο και τα πάγια έξοδα και τις αμοιβές του  ιατρικού προσωπικού του υποψήφιου αναδόχου. Η προσφορά πρέπει να είναι σαφής και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση.

Και οι δύο φάκελοι πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο ΤΥΠΕΤ με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

 Το ΤΥΠΕΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη με μονομερές δικαίωμα του ΤΥΠΕΤ για παράταση της διάρκειας της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες Προδιαγραφών  των Συμμετοχόντων

 Ενδεικτικός ετήσιος αριθμός Αξονικών Τομογραφιών Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET-CT) : 200 εξετάσεις. Ο ως άνω αριθμός των εξετάσεων δεν δεσμεύει το ΤΥΠΕΤ ούτε δημιουργεί οποιαδήποτε απαίτηση από τον ανάδοχο.

Οι  ασφαλισμένοι  του ΤΥΠΕΤ ή τα προστατευόμενα μέλη τους, θα υποβάλλονται στην εξέταση μόνο με την προσκόμιση παραπεμπτικού του ΤΥΠΕΤ, θεωρημένο με σφραγίδα του ΤΥΠΕΤ και την ένδειξη «ΤΥΠΕΤ/ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ».

Ο Ανάδοχος οφείλει –κατά την επικοινωνία των ασφαλισμένων/μελών του ΤΥΠΕΤ –να προγραμματίζει το ραντεβού για τη διενέργεια της εξέτασης το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πλην των περιπτώσεων αποδεδειγμένης αδυναμίας ή έλλειψης διάθεσης συνεργασίας – κωλυσιεργίας των ασφαλισμένων/μελών του ΤΥΠΕΤ. Το αποτέλεσμα/απάντηση της εξέτασης θα παραδίδεται στον ασφαλισμένο ή θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά  το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στο ΤΥΠΕΤ  μηνιαίως και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου της πραγματοποίησης των εξετάσεων μήνα, προς εκκαθάριση,  σχετικό Τιμολόγιο συνοδευόμενο με αναλυτική κατάσταση και  τα παραπεμπτικά σημειώματα που προσκομίζουν οι ασφαλισμένοι για την πραγματοποίηση της εξέτασης και την ημερομηνία εκτέλεσης. Η εξόφληση θα πραγματοποιείται εντός  δύο (2) μηνών από την αποστολή των σχετικών παραστατικών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα μέλη του ΤΥΠΕΤ θα είναι ίδιες με τις παρεχόμενες αντίστοιχα στους ελεύθερους ιδιώτες ασθενείς, χωρίς καμία περικοπή ή υποβάθμιση της εξέτασης.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ.  Ευαγγελία Ζορμπαλά, Αναπληρώτρια Διεύθυνσης Γενικής Κλινικής ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ τ: 210 3349438 και τον κ. Γιώργο Παπαγεωργίου, Υποδιευθυντή Προμηθειών & Συμβάσεων ΤΥΠΕΤ τ. 210 3349369.


ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786242 addPage -> ok (readPageData: 0) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=1088