logo TYPET
GR | EN | FR

Διαγωνισμός για την Σίτιση των Ασθενών και των Εφημερευόντων Ιατρών της Γενικής Κλινικής ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές που αφορά στη Σίτιση των Ασθενών και των Εφημερευόντων Ιατρών της Γενικής Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον»  σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ επί της οδού Σοφοκλέους 15, στον 1ο όροφο, έως την Τετάρτη  31.05.2023 και ώρα 14:30. Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Κυρίως φάκελος» όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής στοιχεία:

 • Προς: ΤΥΠΕΤ
 • Προσφορά για: «Ανάθεση Σίτισης»
 • Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού
 • Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:

 1. Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχήςμέσα στον οποίο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 2. Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη Τεχνική προσφοράμέσα στον οποίο τοποθετείται η Τεχνική Προσφορά.
 3. Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη Οικονομική προσφοράμέσα στον οποίο τοποθετείται η Οικονομική Προσφορά.

Και οι τρεις φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φάκελου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Οι Έλληνες πολίτες:

1.1    Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
1.2    Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας της αρμόδιας δικαστικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου ή πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
1.3    Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των πιο πάνω παραγράφων/περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
1.4    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
1.5    Άδεια εργασίας του προσωπικού που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο ΤΥΠΕΤ.
1.6    Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσφέρει όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες της προκήρυξης και να το δηλώνει επίσημα προσκομίζοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση ως κατωτέρω.
1.7    Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης εν ισχύι.
1.8    Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86:

•    Ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και θα προσφέρει όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες της Προκήρυξης και

 •  Ότι η προσφορά είναι απόλυτα σαφής στην Ελληνική γλώσσα και ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.

 

 1. Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:

2.1    Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

2.2      Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ’ αριθμόν 1.2 και 1.3 περιπτώσεις.

2.3    Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες διεπαγγελματικές οργανώσεις.

2.4    Τα υπό στοιχεία 1.5 – 1.8 δικαιολογητικά έγγραφα

 

 1. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
 • Όλα τα πιο πάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 κατά περίπτωση. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή το ισοδύναμο έγγραφο θα αφορά στον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου. 
 • Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας. 
 1. Οι συνεταιρισμοί:
 • Όλα τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 και 3.
 • Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόμιμα ο συνεταιρισμός.
 1. Οι ενώσεις παρεχόντων υπηρεσίεςπου υποβάλλουν κοινή προσφορά:
 • Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση.
 • Η προσφορά τους υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
 • Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
 • Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
 • Εάν η πιο πάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
 • Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από το ΤΥΠΕΤ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου του ΤΥΠΕΤ.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

 Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και  μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Όλα τα πιστοποιητικά συμμετοχής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (σε δύο αντίγραφα) τοποθετούνται σε φάκελο.

 • Η προσφορά θα πρέπει να έχει χρονική ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 • Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται σε ημερήσια σίτιση ανά άτομο σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς και θα αφορά καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ. Επισημαίνεται πως η οικονομική προσφορά μπορεί να καλύπτει μία ή περισσότερες περιπτώσεις του συνημμένου Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις επιλογές του υποψηφίου αναδόχου.
 • Η διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα επιλεγεί, θα είναι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης αυτής εκ μέρους του ΤΥΠΕΤ για άλλα δύο (2) έτη.
 • Η τιμή προσφοράς είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής.
 • Αποκλείεται αναθεώρηση της εν λόγω τιμής κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση του προφίλ του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό με αναλυτική αναφορά στις δραστηριότητες του.

Στοιχεία αξιοπιστίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

 • Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε υποψήφιου αναδόχου με το ΤΥΠΕΤ.
 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του προϋπολογιζόμενου ετήσιου συμβατικού τιμήματος.
 • Οι συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις και για την επίσκεψη των χώρων της Γενικής Κλινικής ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ξυνή Φωτεινή, Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας και Κινδύνων ΤΥΠΕΤ, στο τηλέφωνο 210 3349354-6949285285 και την κ. Ζορμπαλά Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Διεύθυνσης Γενικής Κλινικής ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ  τηλ. 210 3349438.Για διευκρινίσεις σχετικά με την οικονομική  προσφορά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Παπαγεωργίου Γιώργο, Υποδιευθυντή Προμηθειών & Συμβάσεων, τηλ. 210 3349369.


ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786242 addPage -> ok (readPageData: 0) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=1085