logo TYPET
GR | EN | FR

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ενοικίαση μίσθιου ως κατάστημα ψιλικών, παντοπωλείο, πρατήριο άρτου, γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) είναι πλήρης κύριος, νομέας και κάτοχος ισογείου χώρου που βρίσκεται στην Αθήνα επί της Οδού Θερειανού, αρ. 8, ΤΚ 11473, συνολικής επιφάνειας 32 τ.μ.

Σημειώνεται ότι το μίσθιο βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον και μάλιστα δίπλα από την κεντρική είσοδο αυτής. Η κλινική Υγείας Μέλαθρον διαθέτει 97 κλίνες και κατ’ επέκταση νοσηλευόμενους ασθενείς σε όλη τη διάρκεια του έτους, απασχολεί πλέον των 280 εργαζομένων και σε καθημερινή βάση προσέρχονται σε αυτήν για εξετάσεις κλπ. ιατρικές πράξεις περί τα 250-300 άτομα. Ως εκ τούτου, από τη δραστηριότητα της κλινικής δημιουργείται ένας ευρύς κύκλος δυνητικών πελατών για τον ανάδοχο που θα μισθώσει τον εν λόγω χώρο.

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/18.1.2022 απόφασης της Ολομέλειας του ΔΣ  ΤΥΠΕΤ εγκρίθηκε η μίσθωση του εν λόγω χώρου και για την υλοποίησή της δημοσιεύεται η παρούσα σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Οι βασικοί όροι της μίσθωσης παρατίθενται ακολούθως:

Διάρκεια Μίσθωσης: Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνείται να είναι πενταετής με δικαίωμα παράτασης ενός έτους κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και των δύο μερών. Απαγορεύεται στον Μισθωτή να υπεκμισθώσει ολικώς ή μερικώς το μίσθιο σε τρίτους, χωρίς την γραπτή συναίνεση του Εκμισθωτή.

Μηνιαίο Μίσθωμα: Το μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού, θα παραμείνει σταθερό για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και για την τυχόν παράταση ενός (1) έτους ως ανωτέρω.

Καταβολή μηνιαίου μισθώματος: Η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος από τον μισθωτή θα γίνεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το ΤΥΠΕΤ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Καταβολή Τέλους Χαρτοσήμου: Μαζί με το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον μισθωτή και ολόκληρο το τέλος χαρτοσήμου, που αναλογεί στο μίσθωμα και που ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 3,6% επί του μηνιαίου μισθώματος.

Εγγύηση: Ο μισθωτής, κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, θα καταβάλλει στον εκμισθωτή (ΤΥΠΕΤ) το ισόποσο δύο (2) μηνιαίων μισθωμάτων, τα οποία θα παραμείνουν στα χέρια του εκμισθωτή (ΤΥΠΕΤ) ως εγγύηση και θα επιστραφούν στον Μισθωτή ατόκως με τη λήξη της μίσθωσης και με την ταυτόχρονη παράδοση των κλειδιών του μισθίου και του ίδιου του μισθίου άνευ φθορών και ζημιών, την εξόφληση κάθε οφειλής εκ μισθωμάτων, υποχρεώσεων προς ΔΕΗ, άλλους παρόχους ενέργειας, ΕΥΔΑΠ κλπ. και εν γένει κάθε  οφειλής για την οποία τρίτοι θα μπορούσαν να στραφούν κατά του εκμισθωτή ΤΥΠΕΤ. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να συμψηφιστεί η εγγύηση με τα μισθώματα.

Χρήση Μισθίου: Το Μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κατάστημα ψιλικών, παντοπωλείο, πρατήριο άρτου, γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής. Ο Μισθωτής υποχρεούται να προβεί με δαπάνες του στην έκδοση της απαιτούμενης άδειας για τη λειτουργία τού εν λόγω καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο Μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση των φορολογικών, αγορανομικών, υγειονομικών και αστυνομικών διατάξεων και εν γένει για τη σύννομη λειτουργία του καταστήματος. Ο Μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου και θα ευθύνεται αυτός για τυχόν βλάβες και φθορές που θα προκληθούν στο μίσθιο. Για κάθε τυχόν τροποποίηση, επισκευή ή προσθήκη που γίνει στο μίσθιο από τον Μισθωτή θα πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίζεται η έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή και θα παραμένει προς όφελος του μισθίου, δικαιουμένου του Εκμισθωτή να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση με δαπάνες του Μισθωτή.

Προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας του καταστήματος από 6.30 έως 21.00. Ο Μισθωτής Θα επιτρέπει στον Εκμισθωτή να επισκέπτεται το μίσθιο σε εργάσιμη ημέρα και ώρα, μια φορά κάθε τρίμηνο, προκειμένου να διαπιστώνει την κατάσταση του μισθίου.

Τέλη και Δαπάνες του Μισθίου: Ο Μισθωτής θα βαρύνεται με την αποπληρωμή κάθε τέλους και δαπάνης που βαρύνει το μίσθιο. Ο χώρος του καταστήματος ηλεκτροδοτείται από κεντρική παροχή, η οποία  ηλεκτροδοτεί και άλλους χώρους του ΤΥΠΕΤ και για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας του εν λόγω καταστήματος έχει τοποθετηθεί μετρητής KWh. Η καταμέτρηση της κατανάλωσης θα διενεργείται από Υπηρεσιακή Οντότητα του ΤΥΠΕΤ (από τον Τομέα Τεχνικών Υπηρεσιών) και η διενέργεια αυτής θα γίνεται την ίδια ημέρα που θα γίνεται η μέτρηση από την ΔΕΗ ή τον εκάστοτε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Μισθωτής θα ενημερώνεται εγγράφως από τον Εκμισθωτή για το οφειλόμενο ποσό (κόστος για την ηλεκτρική ενέργεια και τις αναλογούσες δαπάνες και τέλη) το οποίο θα καταβάλλει στον Εκμισθωτή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή του, προκειμένου να εξοφληθεί συνολικά από τον Εκμισθωτή ο λογαριασμός της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τόπος παράδοσης:

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΥΠΕΤ), Σοφοκλέους 15 (1ος όροφος) Γραφείο Πρωτοκόλλου, 10551 Αθήνα

Τρόπος παράδοσης:

  1. Με απευθείας κατάθεση στον τόπο παράδοσης.
  2. Μέσω ΕΛΤΑ με συστημένη επιστολή.
  3. Μέσω COURIER.

 

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης: 21.10.2022 , ώρα 14:00.

 Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στο ΤΥΠΕΤ και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από τον courier. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία -με οποιοδήποτε τρόπο- εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές θα υποβληθούν υπογεγραμμένες μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις:

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«ΜΙΣΘΙΟ ΘΕΡΕΙΑΝΟΥ 8»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 21.10.2022 και ώρα 14:00.

Στοιχεία Αποστολέα (επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email)

 Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, που θα πρέπει στην εξωτερική τους όψη να φέρουν τις ίδιες ενδείξεις που θα φέρει και ο εξωτερικός φάκελος, με τις κάτωθι πρόσθετες ενδείξεις:

  1. Φάκελος Α, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
  2. Φάκελος Β, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

  1. Α. Περιεχόμενο Φακέλου Α - Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Α1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου για τα φυσικά πρόσωπα και πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα για τα νομικά πρόσωπα.

Α2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος μισθωτής είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

Α3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος μισθωτής είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Α4. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας της αρμόδιας δικαστικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου ή πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος μισθωτής δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία και σε περίπτωση αδυναμίας εκδόσεως του ως άνω πιστοποιητικού, σχετική υπεύθυνη δήλωση που να τεκμηριώνει την αδυναμία αυτή και ότι ο υποψήφιος μισθωτής δεν τελεί σε μια από τις προαναφερόμενες καταστάσεις.

  1. Β. Περιεχόμενο Φακέλου Β - Οικονομική Προσφορά

Η Οικονομική Προσφορά την οποία θα υποβάλει κάθε υποψήφιος μισθωτής  πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος κλπ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το ΤΥΠΕΤ δεν φέρει ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού.

Πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται από την κ. Σοφία Καφούρη Διευθύντρια Τομέα Τεχνικών Υπηρεσιών, τ: 210 3349221

 
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786253 addPage -> ok (readPageData: 0) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=1049