logo TYPET
GR | EN | FR

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού Κατασκηνώσεων ΤΥΠΕΤ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στις Κατασκηνώσεις του:

 • στον Διόνυσο Αττικής και
 • στη Σάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής

ως εξής:

Α) Για το χρονικό διάστημα από 21.06.2022 έως και 30.07.2022:

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: Ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτριες, που θα στελεχώσουν τα μαγειρεία (τραπεζαρία - διανομείο - λάντζα) και τους υπόλοιπους χώρους της κατασκήνωσης (καθαριότητα - κηπουρικές εργασίες – αποθήκες, κα) σε δύο βάρδιες (πρωί - απόγευμα). Άτομα: 48.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτριες για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων της κατασκήνωσης σε δύο βάρδιες (πρωί - απόγευμα). Άτομα: 6.

Β) Για το χρονικό διάστημα από 01.08.2022 έως και 06.09.2022:

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος οικογενειακών διακοπών στην κατασκήνωση Σάνης Κασσάνδρας Χαλκιδικής για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα απαιτηθούν (αναλόγως των αναγκών) ανειδίκευτοι εργάτες και εργάτριες για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων της κατασκήνωσης σε δύο βάρδιες (πρωί - απόγευμα). Άτομα: 4.

Γ) Για την προετοιμασία και καθαριότητα της κατασκήνωσης Διονύσου, πριν την έναρξη, θα απαιτηθεί  η απασχόληση ομάδας εργασίας δέκα (10) ατόμων από τις 13.06.2022.

Αντίστοιχα,για την προετοιμασία και καθαριότητα της κατασκήνωσης Σάνης Χαλκιδικής, πριν την έναρξη, θα απαιτηθεί  η απασχόληση ομάδας εργασίας έξι (6) ατόμων από τις 13.06.2022

Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν βιβλιάρια υγείας και να προσληφθούν νόμιμα για όλο το διάστημα απασχόλησής τους.

Τα ωράρια εργασίας του προσωπικού θα καθοριστούν μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης.

Ο αριθμός των εργαζομένων δύναται να αυξομειώνεται από το ΤΥΠΕΤ, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατασκήνωσης.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει να διαθέτουν  τον απαιτούμενο εξοπλισμό εργαλείων και μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων πιστοποιημένων ειδών και υλικών καθαριότητας (ενδεικτικά απορρυπαντικά, απολυμαντικά, χαρτί υγείας, σακούλες απορριμμάτων) .

Γνωστοποιείται ότι η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνει με την πραγματική απασχόληση των εργαζομένων (ώρες/εργαζόμενο) που θα κατατίθεται καθημερινά υπό μορφή πίνακα από την ανάδοχο εταιρεία στο ΤΥΠΕΤ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ επί της οδού Σοφοκλέους 15 (1οςόροφος) Τ.Κ. 105 51 Αθήνα, έως την Παρασκευή 03.06.2022 και ώρα 14:30. Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Κυρίως φάκελος» όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής στοιχεία:

 • Προς: ΤΥΠΕΤ
 • Προσφορά για: «Παροχή Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού Κατασκηνώσεων ΤΥΠΕΤ»
 • Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού
 • Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:

 1. Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχήςμέσα στον οποίο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 2. Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη Τεχνική προσφοράμέσα στον οποίο τοποθετείται η Τεχνική Προσφορά.
 3. Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη Οικονομική προσφοράμέσα στον οποίο τοποθετείται η Οικονομική Προσφορά.

 

Και οι τρεις φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φάκελου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν.

1.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:

1.1    Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
1.2    Ενιαίο Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας της αρμόδιας δικαστικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου ή Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
1.3    Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1.4    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

1.5   Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης εν ισχύ.
1.6    Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας.
1.7    Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86:
•    Ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.
•    Ότι η προσφορά είναι απόλυτα σαφής στην Ελληνική γλώσσα και ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.

 Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Όλα τα πιστοποιητικά συμμετοχής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 1. Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση του προφίλ του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό με τις δραστηριότητες του και τυχόν εμπειρία του σε αντίστοιχο έργο.
 2. Πελατολόγιο που αποδεικνύεται από συστατικές επιστολές.
 3. Πληροφορίες για την τεχνική υποδομή του.
 4. Απαραίτητη η διάθεση αυτοκινήτου.

 

3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (σε δύο αντίγραφα) τοποθετούνται σε φάκελο.

 • Η προσφορά θα πρέπει να έχει χρονική ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 • Η προσφερόμενη τιμή θα είναι συνολική ανά κατασκήνωση και θα αναφέρεται ξεχωριστά στις ανά χρονικά διαστήματα περιπτώσεις Α και Β καθώς και για τη περίπτωση Γ. Θα αφορά καθαρό ποσό πλέον ΦΠΑ.
 • Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν προσφορά και για μεμονωμένη ανάληψη του έργου (μόνο για την Κατασκήνωση Διονύσου ή μόνο για την Κατασκήνωση Σάνης Χαλκιδικής).
 • Η τιμή προσφοράς είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
 • Αποκλείεται αναθεώρηση τιμής κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Για περιπτώσεις πρόσθετης απασχόλησης εργαζομένων, η οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους, πρέπει να αναγράφει το κόστος αποζημίωσης ανά ώρα που θα καταβάλει το Ταμείο, για καθημερινές, αργίες και Σαββατοκύριακα.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

 • Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή με το ΤΥΠΕΤ.
 • Η διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα επιλεγεί, θα αφορά τις ανωτέρω αναφερόμενες χρονικές περιόδους με δυνατότητα παράτασης αυτής εκ μέρους του ΤΥΠΕΤ για τις κατασκηνωτικές περιόδους του επόμενου έτους 2023.
 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του προϋπολογιζόμενου συμβατικού τιμήματος.
 • Η ανάδοχος εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της κατασκήνωσης θα πρέπει να καταθέσει ονομαστική κατάσταση με τον ζητούμενο αριθμό εργαζομένων (με φωτοτυπίες όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων αυτών), καθώς και εβδομαδιαίο πλάνο εργασίας τους.

Πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται από τον κ. Αντωνίου Νικόλαο, Δ/ντή Τομέα Ανθρώπινων Πόρων & Διοικητικής Υποστήριξης ΤΥΠΕΤ (τ: 210 3349513) και την κ. Περδικάρη Φωτεινή, Επικεφαλής Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας ΤΥΠΕΤ (τ: 210 3349521).

 • Δ/νση κατασκήνωσης ΤΥΠΕΤ στον Διόνυσο Αττικής: Στρατή Καρρά & Πλαστήρα.
 • Δ/νση κατασκήνωσης ΤΥΠΕΤ στη Σάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: Κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ - Σάνη Χαλκιδικής (κ. Αθανάσιος Καρασαΐας, τ: 6977685837).
×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786242 addPage -> ok (readPageData: 0) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=1015