logo TYPET
GR | EN | FR

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση φύλαξης των κατασκηνώσεων ΤΥΠΕΤ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τη φύλαξη των  Κατασκηνώσεών του:

 • στον Διόνυσο Αττικής και
 • στη Σάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής

ως εξής:

Α) Για το χρονικό διάστημα από 21.06.2022 έως και 30.07.2022:

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - άτομα: 18 (σε τρεις βάρδιες)
Πρωινή (06:00 - 14:00): 4 άτομα, Απογευματινή (14:00 - 22:00): 4 άτομα,
Νυκτερινή (22:00 - 06:00): 10 άτομα.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - άτομα: 5 (σε τρεις βάρδιες)
Πρωινή (06:00 - 14:00): 1 άτομο, Απογευματινή (14:00 - 22:00): 1 άτομο,
Νυκτερινή (22:00 - 06:00): 3 άτομα.

Β) Για το χρονικό διάστημα από 01.08.2022 έως και 06.09.2022:

Σε περίπτωση υλοποίησης προγράμματος οικογενειακών διακοπών στην κατασκήνωση Σάνης Κασσάνδρας Χαλκιδικής για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα απαιτηθεί ένα (1) άτομο καθημερινά για φύλαξη, καλύπτοντας ωράριο νυκτερινής βάρδιας (22:00 - 06:00).

Για περιπτώσεις πρόσθετης φύλαξης των κατασκηνώσεων  και κατ’ επέκταση πρόσθετης απασχόλησης εργαζομένων, η οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί από τους διαγωνιζόμενους, πρέπει να αναγράφει το κόστος αποζημίωσης ανά ώρα (για όλο το 24ωρο) που θα καταβάλει το Ταμείο,  για καθημερινές, αργίες και Σαββατοκύριακα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ επί της οδού Σοφοκλέους 15 ( 1ο όροφος) Τ.Κ. 105 51 Αθήνα, έως την Παρασκευή  03/06/2022 και ώρα 14:30. Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Κυρίως φάκελος» όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής στοιχεία:

 • Προς: ΤΥΠΕΤ
 • Προσφορά για: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Κατασκηνώσεων ΤΥΠΕΤ»
 • Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού
 • Τα στοιχεία του αποστολέα

 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής:

 1. Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχήςμέσα στον οποίο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 2. Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη Τεχνική προσφοράμέσα στον οποίο τοποθετείται η Τεχνική Προσφορά.
 3. Φάκελος σφραγισμένος με την ένδειξη Οικονομική προσφοράμέσα στον οποίο τοποθετείται η Οικονομική Προσφορά.

 

Και οι τρεις φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φάκελου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Οι Έλληνες πολίτες:

1.1    Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
1.2    Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
1.3    Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των πιο πάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό
1.4    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
1.5    Ειδική άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της § 1 του Ν. 2518/1997 “Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτού και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον νόμο 3707/08.
1.6    Έγκριση του σχεδίου Στολής, σύμφωνα με τον Νόμο.
1.7    Άδεια εργασίας του προσωπικού που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο ΤΥΠΕΤ.
1.8    Ο συμμετέχων θα πρέπει να προσφέρει όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες της προκήρυξης και να το δηλώνει επίσημα.
1.9    Ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης εν ισχύ.
1.10    Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας.
1.11    Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86:

•    Ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.
•    Η προσφορά είναι απόλυτα σαφής στην Ελληνική γλώσσα και ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.

 1. Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:

2.1    Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

2.2      Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ’ αριθμόν 1.2 και 1.3 περιπτώσεις (παράγραφος για Έλληνες πολίτες).

2.3    Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες διεπαγγελματικές οργανώσεις.

 1. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
 • Όλα τα πιο πάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2. Στην προκειμένη περίπτωση το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή το ισοδύναμο έγγραφο θα αφορά στον διαχειριστή ή τον υπεύθυνο του Νομικού Προσώπου.  
 1. Οι συνεταιρισμοί:
 • Όλα τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 και 3.
 • Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόμιμα ο συνεταιρισμός.
 1. Οι ενώσεις παρεχόντων υπηρεσίεςπου υποβάλλουν κοινή προσφορά:
 • Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
 • Η προσφορά τους υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς.
 • Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
 • Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
 • Εάν η πιο πάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
 • Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από το ΤΥΠΕΤ.
 • Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντος υπηρεσίες, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα είναι νομίμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Όλα τα πιστοποιητικά συμμετοχής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Όλα τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (σε δύο αντίγραφα) τοποθετούνται σε φάκελο.

 • Η προσφορά θα πρέπει να έχει χρονική ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 • Η προσφερόμενη τιμή θα είναι συνολική ανά κατασκήνωση και θα αναφέρεται διαχωρισμένα στις ανά χρονικά διαστήματα περιπτώσεις Α και Β. Θα αφορά καθαρό ποσό πλέον ΦΠΑ.
 • Η τιμή προσφοράς είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
 • Αποκλείεται αναθεώρηση τιμής κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν προσφορά και για μεμονωμένη ανάληψη του έργου (μόνο για την Κατασκήνωση Διονύσου ή μόνο για την Κατασκήνωση Σάνης Χαλκιδικής)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 1. Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της φυσιογνωμίας του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό με τις δραστηριότητες του.
 2. Πελατολόγιο που αποδεικνύεται από συστατικές επιστολές.
 3. Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να αντιμετωπίσει το έργο.
 4. Πληροφορίες για την τεχνική υποδομή του.
 5. Να κατατεθεί πλάνο με συγκεκριμένο αριθμό εφόδων που θα γίνονται στους χώρους του ΤΥΠΕΤ από τον επόπτη ασφαλείας της εταιρείας.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

 • Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή με το ΤΥΠΕΤ.
 • Η διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα επιλεγεί, θα είναι ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης αυτής εκ μέρους του ΤΥΠΕΤ για άλλο ένα (1) έτος.
 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του προϋπολογιζόμενου συμβατικού τιμήματος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ

Το προσωπικό της εταιρείας θα πρέπει να είναι:

 • Άριστα εκπαιδευμένο και ικανό.
 • Κάτοχος απαιτούμενης άδειας εργασίας.
 • Μόνιμο και όχι ευκαιριακό.
 • Σωματικά αρτιμελές.

και να διαθέτει:

 • Άδεια εργασίας από την Ελληνική Αστυνομία.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.
 • Κανονική αναλογία ύψους - βάρους.
 • Σωματική αρτιμέλεια.
 • Στολή με διακριτικά, καθαρή και σιδερωμένη, ο ίδιος να είναι καθαρός και ευπρεπής. να φέρει ως εξοπλισμό ασύρματη συσκευή επικοινωνίας ή κινητό τηλέφωνο, φακό, σφυρίχτρα.
 • Ευγενική συμπεριφορά.

Το ΤΥΠΕΤ θα έχει την δυνατότητα αυξομείωσης του προσωπικού φύλαξης των κατασκηνώσεων, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

Η ανάδοχος εταιρεία δύο (2) ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της κατασκήνωσης θα πρέπει να καταθέσει ονομαστική κατάσταση με τον ζητούμενο αριθμό εργαζομένων (με φωτοτυπίες όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων αυτών), καθώς και εβδομαδιαίο πλάνο εργασίας τους.

Πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται από τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας ΤΥΠΕΤ, κ. Περδικάρη Φωτεινή, τ: 210 3349521.


Επιμέρους:
Για την κατασκήνωση Διονύσου Αττικής:  κ. Λουκάς Γλυκός, τ: 6951785800, 210 8150322, Διεύθυνση κατασκήνωσης: Στρατή Καρρά & Πλαστήρα - Διόνυσος.

Για την κατασκήνωση Σάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: κ. Αθανάσιος Καρασαΐας, τ: 6977685837, Διεύθυνση κατασκήνωσης: Κατασκηνώσεις ΤΥΠΕΤ - Σάνη Χαλκιδικής.

×
GR | EN | FR

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών.

active_page: menu_3PID: 1786251 addPage -> ok (readPageData: 0) https://www.typet.gr/page-briefing-view.php?id=1014