Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού του Ταμείου Υγείας, καλούνται τα τακτικά μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13η Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στην κεντρική σάλα του Κεντρικού Καταστήματος Ε.Τ.Ε. (040), Αιόλου 86, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση Ισολογισμού.

3. Έγκριση Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης.

4. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Έγκριση Τροποποίησης των Άρθρων του Κανονισμού Ασφάλισης & Παροχών
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.:
                  • 3 Κεφ. Β, παρ. 5, προσθήκη παρ. 10 και 11
                  • 4 Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 2
                  • 5
                  • 8 Κεφ. 2
                  • 9 Κεφ. στ, παρ. ΙV και V

6. Εκπροσώπηση Συλλόγου Συνταξιούχων στο Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την 18η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην κεντρική σάλα του Κεντρικού Καταστήματος Ε.Τ.Ε. (040), Αιόλου 86, με όσους παρόντες.


Πατήστε εδώ: ΑΡΘΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ © 2019

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Created by Pixelocracy